Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza przed nowym sezonem

Zakoń­czy­ły się warsz­ta­ty Klu­bu Senio­ra i Wolontariusza. 

AgnieszkaaJed­nym z nich były zaję­cia manu­al­ne z cyklu „Zrób to sam — ozdo­by Bożo­na­ro­dze­nio­we”. Zaję­cia pro­wa­dzi­ła sta­żyst­ka KSON Agniesz­ka Nowak, któ­ra nie tyl­ko ma empa­tię dla osób nie­peł­no­spraw­nych ale rów­nież wyjąt­ko­wy talent pla­stycz­ny. W warsz­ta­tach wzię­li udział zarów­no senio­rzy jak rów­nież dzie­ci ze Sto­wa­rzy­sze­nia „Emma­nu­el”.

Nauczy­łam się — mówi 65 let­nia pani Maria — jak moż­na ze zwy­kłej kart­ki papie­ru two­rzyć naj­róż­niej­sze for­my geo­me­trycz­ne, posta­ci zwie­rząt i roślin z cho­in­ką włącz­nie. Wszy­scy nauczy­li się jak moż­na łatwo i przy­jem­nie stwo­rzyć samo­dziel­nie uni­ka­to­we ozdo­by cho­in­ko­we. Senio­rzy razem z dzieć­mi śpie­wa­li rów­nież kolę­dy. Zaję­cia zakoń­czy­ły się w styczniu.

1 warsztaty dzieciWarsz­ta­ty zre­ali­zo­wa­ne były w ramach pro­jek­tu „Akty­wi­za­cja senio­rów 60+”, a spo­tka­nie mię­dzy­po­ko­le­nio­we było jed­nym z wie­lu akcen­tów takiej aktyw­no­ści. Spo­tka­nia cie­szy­ły się tak dużą popu­lar­no­ścią, że zaję­cia Klu­bu Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza prze­su­nę­ły się na rok bie­żą­cy. Bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ła się kawia­ren­ka inter­ne­to­wa, gdzie senio­rzy mogli w domo­wej atmos­fe­rze przy kawie, her­ba­cie i wła­snych wypie­kach wspól­nie spę­dzić wol­ny czas.

62 let­nia pani Marian­na powie­dzia­ła nam, że bra­ku­je takiej cie­płej ofer­ty dla jele­nio­gór­skich senio­rów a szcze­gól­nie prze­wa­ża­ją­cej ilo­ści samot­nych kobiet, bo pano­wie z regu­ły odcho­dzą szyb­ciej. Odby­wa­ły się rów­nież wspól­ne wyj­ścia na sean­se do kina Helios.

Kolej­ny­mi warsz­ta­ta­mi, któ­re były pro­wa­dzo­ne w Klu­bie Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza były zaję­cia kom­pu­te­ro­we. Dziś to oczy­wi­ste, że senio­rzy coraz czę­ściej łak­ną wie­dzy cyfro­wej, a kom­pu­ter dla wie­lu z nich prze­stał być narzę­dziem wie­dzy tajemnej.

W lutym roz­ma­wia­li­śmy o zacho­wa­niu w pamię­ci regio­nal­nych tra­dy­cji kuli­nar­nych. Powstał pomysł opra­co­wa­nia nowe­go, zapo­mnia­ne­go jadło­spi­su, któ­ry mógł­by nawet uroz­ma­icić pro­fe­sjo­nal­ne kar­ty dań w restau­ra­cjach — mówi­ła pani Elż­bie­ta Dukat z 2 spotkaniaklu­bu Senio­ra i Wolontariusza.

Ostat­nim ele­men­tem cyklu spo­tkań była inte­re­su­ją­ca pre­lek­cja pana Sta­ni­sła­wa Firsz­ta, Dyrek­to­ra muzeum regio­nal­ne­go w Jele­niej Górze, któ­ry mówił o histo­rii nasze­go regionu.

Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza dzia­ła w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze w każ­dy wto­rek i pią­tek w godzi­nach od 14.00 do 16.00

Zapra­szam