Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Od Auschwiz do Pól Śmier­ci w Kambodży

Komu­ni­kat Sto­wa­rzy­sze­nia NIGDY WIĘCEJ

Logo Stow. NW polskie pionowe jpgPrzed­sta­wi­cie­le Sto­wa­rzy­sze­nia NIGDY WIĘ­CEJ wzię­li udział w serii spo­tkań w sto­li­cy Kam­bo­dży Phnom Penh z oka­zji Kam­bo­dżań­skie­go Dnia Zwy­cię­stwa nad Ludo­bój­stwem oraz Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Pamię­ci o Ofia­rach Holo­kau­stu. W Muzeum Ludo­bój­stwa Tuol Sleng (byłym wię­zie­niu S‑21) oraz na polach śmier­ci w Cho­eung Ek odda­li hołd ofia­rom tota­li­tar­ne­go reżi­mu Czer­wo­nych Khmerów.

Pro­gram poby­tu obej­mo­wał rów­nież wizy­tę w mię­dzy­na­ro­do­wym Try­bu­na­le powo­ła­nym do osą­dze­nia zbrod­ni reżi­mu Pol Pota. Pod­czas kon­fe­ren­cji pt. “Zma­ga­nia z prze­szło­ścią, zaan­ga­żo­wa­nie w teraź­niej­szość” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję im. Hein­ri­cha Böl­la, Nie­miec­kie Towa­rzy­stwo na rzecz Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej oraz One World Futu­re Foun­da­tion, Nata­lia Sine­aeva wygło­si­ła refe­rat na temat upa­mięt­nia­nia Holo­kau­stu w Euro­pie Wschod­niej (m.in. o dzia­łal­no­ści Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN). W pane­lu poświę­co­nym roli muze­ów w pro­ce­sie edu­ka­cji o ludo­bój­stwie wzię­li udział rów­nież Visoth Chhay (dyrek­tor Muzeum Tuol Sleng), Andre­as Ljun­gholm (Insty­tut im. Raoula Wal­len­ber­ga) i Keo Duong (Cen­trum Bopha­na). Mode­ra­to­rem pane­lu była Dara Bram­son z nowo­jor­skie­go Muzeum Dzie­dzic­twa Żydow­skie­go i Cen­trum Żydow­skie­go w Oświęcimiu.

Od Auschwitz do pól śmierci w Kambodży.sPonad­to w trak­cie kon­fe­ren­cji prof. Col­le­gium Civi­tas Rafał Pan­kow­ski przed­sta­wił dzia­ła­nia Sto­wa­rzy­sze­nia NIGDY WIĘ­CEJ. Wystą­pił tak­że w spe­cjal­nej sesji nt. pamię­ci o Holo­kau­ście, któ­rą zain­au­gu­ro­wał wykład amba­sa­do­ra Nie­miec w Kró­le­stwie Kam­bo­dży, dr Ingo Karotena. 

- Jestem bar­dzo poru­szo­ny tym, co zoba­czy­łem na daw­nych polach śmier­ci w Kam­bo­dży — powie­dział Rafał Pan­kow­ski. — Prze­sła­nie NIGDY WIĘ­CEJ ma cha­rak­ter uni­wer­sal­ny. Mamy nadzie­ję na kon­ty­nu­owa­nie współ­pra­cy z naszy­mi nowy­mi part­ne­ra­mi w dzie­dzi­nie pamię­ci o histo­rii, budo­wa­nia kul­tu­ry poko­ju i edu­ka­cji o pra­wach czło­wie­ka.

Rafał Pan­kow­ski uczest­ni­czył tak­że w deba­cie na temat kse­no­fo­bii zor­ga­ni­zo­wa­nej 28 stycz­nia przez Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­skich Stu­den­tów na Uni­wer­sy­te­cie w Cam­brid­ge (Anglia). W pane­lu wystą­pił rów­nież Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich i daw­ny akty­wi­sta Sto­wa­rzy­sze­nia ‘NIGDY WIĘ­CEJ’, Adam Bod­nar. W dys­ku­sji uczest­ni­czył też były Mini­ster Spraw Zagra­nicz­nych i Mar­sza­łek Sej­mu Rado­sław Sikorski. 

Dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia NIGDY WIĘ­CEJ zosta­nie zapre­zen­to­wa­na rów­nież pod­czas semi­na­riów orga­ni­zo­wa­nych w lutym 2017 roku przez Pol­ski Uni­wer­sy­tet na Obczyź­nie (PUNO) w Lon­dy­nie oraz St. Antony’s Col­le­ge na Uni­wer­sy­te­cie w Oksfordzie. 

Sto­wa­rzy­sze­nie NIGDY WIĘ­CEJ jest zało­żo­ną przez Mar­ci­na Kor­na­ka w 1996 roku nie­za­leż­ną, apo­li­tycz­ną orga­ni­za­cją eks­perc­ką, któ­ra moni­to­ru­je incy­den­ty na tle kse­no­fo­bicz­nym oraz wyda­je anty­ra­si­stow­ski maga­zyn NIGDY WIĘ­CEJ. Pro­wa­dzi kam­pa­nie spo­łecz­ne, m.in. ‘Muzy­ka Prze­ciw­ko Rasi­zmo­wi’ i ‘Wykop­my Rasizm ze Stadionów’.

Dodat­ko­we infor­ma­cje: www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ