Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Do koń­ca roku pro­jekt nowej usta­wy o wspar­ciu osób nie­peł­no­spraw­nych. Waż­na dekla­ra­cja Mini­ster Rafalskiej

rafalska2 150x15019 stycz­nia br. na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Elż­bie­ta Rafal­ska – Mini­ster Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, ogło­si­ła ter­min przy­go­to­wa­nia nowej usta­wy o wspar­ciu osób niepełnosprawnych. 

Czy ozna­cza to, że resort przy­go­tu­je i ogło­si pro­jekt nowej usta­wy, któ­ra zastą­pi obec­ną usta­wę o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nie­niu osób nie­peł­no­spraw­nych czy będzie to zupeł­nie inna ustawa?

Na razie trud­no jed­no­znacz­nie okre­ślić. Jed­no jest istot­ne – o potrze­bie grun­tow­nej refor­my sys­te­mu mówi się już od daw­na. Nową usta­wę obie­cy­wa­ła przez wie­le lat poprzed­nia eki­pa. Mamy nadzie­ję, że pro­ces jej przy­go­to­wy­wa­nia zakła­da inten­syw­ne i real­ne kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne, gdyż nie wyobra­ża­my sobie, aby tak waż­ny akt praw­ny nie powsta­wał we współ­pra­cy z part­ne­ra­mi społecznymi.

Nie­po­kój budzi jed­nak fakt, że wie­le klu­czo­wych zagad­nień z zakre­su reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej, któ­re win­ny być roz­wią­za­ne w nowej usta­wie, nie ma szans na opra­co­wa­nie kon­cep­cyj­ne i praw­ne do koń­ca bie­żą­ce­go roku. Cho­dzi mię­dzy inny­mi o spra­wę refor­my orzecz­nic­twa o nie­peł­no­spraw­no­ści czy nowej kon­cep­cji zatrud­nie­nia chro­nio­ne­go. Te i inne pyta­nia wska­zu­ją jed­no­znacz­nie na to, że bie­żą­cy rok będzie obsza­rze reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej osób nie­peł­no­spraw­nych rów­nie waż­ny, co pracowity. 

frag­ment arty­ku­łu za Watch­DogP­fron: http://www.watchdogpfron.pl/do-konca-roku-projekt-nowej-ustawy-o-wsparciu-osob-niepelnosprawnych-wazna-deklaracja-minister-rafalskiej/