Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pra­ca? Jestem na tak! — II edycja

praca jestem na takOgło­sze­nie o nabo­rze Uczest­ni­ków pro­jek­tu „Pra­ca? Jestem na TAK!: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON. 

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniu 10 stycz­nia 2017r. roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję do pro­jek­tu osób zamiesz­ka­łych na tere­nie woje­wódz­twa dolnośląskiego.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie oraz zło­że­nie nastę­pu­ją­cych wypeł­nio­nych i pod­pi­sa­nych dokumentów:

- for­mu­la­rza rekrutacyjnego,

- oświad­cze­nia uczest­ni­ka pro­jek­tu o wyra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych osobowych,

- regu­la­mi­nu rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie
/Wyżej wymie­nio­ne doku­men­ty moż­na rów­nież pobrać w Biu­rze projektu /

Pra­wi­dło­wo wypeł­nio­ne doku­men­ty nale­ży skła­dać do dnia 10 lute­go 2017r.:
Miesz­kań­cy woje­wódz­twa dolnośląskiego:

1. oso­bi­ście w Biu­rze pro­jek­tu 58–506 Jele­nia Góra, os. Robot­ni­cze 47a
2. pocztą/kurierem na adres jak wyżej (decy­du­je data wpły­wu)
3. dro­gą elek­tro­nicz­ną (ska­ny pod­pi­sa­nych doku­men­tów) na adres e‑mail: koordynator@kson.pl

Na Pań­stwa pyta­nia odpo­wia­da­my:
- mailo­wo — pro­szę pisać na adres: koordynator@kson.pl lub
- tele­fo­nicz­nie — od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 10.00–14.00 pod nr tel.: 800 700 025.