Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza zapra­sza na

χχ 11Zain­te­re­so­wa­nych senio­rów do uczest­nic­twa w warsz­ta­tach psy­cho­lo­gicz­nych „OSWA­JA­MY SAMOT­NOŚĆ” w ramach pro­jek­tu „Oswa­ja­my starość”

Cykl dzia­łań akty­wi­zu­ją­cych oso­by 60+. 

Uczest­nic­two w warsz­ta­tach bezpłatne.

 

Środ­ki finan­so­we KSON pozy­skał z Mini­ster­stwa Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w ramach pro­gra­mu ASOS „Akty­wi­za­cja seniorów”

Warsz­ta­ty odby­wać się będą w dwóch gru­pach:
I gru­pa — 22.11.2016, 06.12.2016, 13.12.2016 w godzi­nach 11.00–14.00
II gru­pa — 01.12.2016, 08.12.2016, 15.12.2016 w godzi­nach 11.00–14.00

Warun­kiem uczest­nic­twa w warsz­ta­tach jest doko­na­nie zgło­sze­nia oso­bi­ście bądź tele­fo­nicz­nie
pod nume­rem tele­fo­nu 757524254, 757523183
w naszej sie­dzi­bie przy ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a w Jele­niej Górze
w godzi­nach od 10.00 do 16.00

Ter­min zgło­szeń do dnia 18.11.2016.

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.