Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­cert dla Romka

Rossini Bresslau Plakate Press aaaaKlub Rota­ry Jele­nia Góra Cie­pli­ce jest współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­cer­tu na rzecz jele­nio­gó­rza­ni­na — Rom­ka, chło­pa­ka któ­ry ma nie­co ponad 30 lat i od wie­lu wal­czy ze stward­nie­niem roz­sia­nym. Zbie­ra­my dla nie­go środki. 

Pro­szę o pomoc w roz­pro­pa­go­wa­niu kon­cer­tu na jego rzecz

Pozdra­wiam

Elż­bie­ta Zakrzew­ska
Pre­zy­dent Klu­bu Rotary