Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KALEN­DA­RIUM wrze­sień 2016

september20161. 01.09.2016 godz. 12.00 „Spo­tka­nie inau­gu­ra­cyj­ne Klu­bu Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza”.
2. 01.09.2016 godz. 8.00 roz­po­czę­cie warsz­ta­tów kom­pu­te­ro­wych orga­ni­zo­wa­nych przez KAAS „ Kom­pu­te­ro­we ran­dez-vous” współ­fi­nan­so­wa­ne przez MPRiPS
3. 03.09. 2016 – 08.09.2016 pobyt gru­py „Przy­ja­cie­le” w Łebie.
4. Edu­ka­cja Eko­lo­gicz­na Senio­rów – 3 warsz­ta­ty w ter­mi­nach:
21.09.2016 – Bank Genów KPN w Jagniąt­ko­wie
28.09.2016 – Cen­trum Infor­ma­cji KPN w Kar­pa­czu
współ­fi­na­so­wa­ne przez WFO­ŚiGW.

5. Spo­tka­nia coty­go­dnio­we dia­be­ty­ków (śro­da godz. 15:00),
KAAS (wto­rek godz. 10:00–12:00),
LIRA (czwart­ki godz. 12:00),
Pro­me­na­da Bobru (śro­da godz. 15:00),
SIW (ostat­ni wto­rek każ­de­go m‑ca (godz. 10:30–12:00)
6. Wyciecz­ka do Sank­tu­arium w Liche­niu 27–28 09.2016 zapi­sy w KSON
7. 30.09.2016 spływ pon­to­no­wy „Płyń­my razem” orga­ni­zo­wa­ny przez SIW współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków PFRON będą­cych w dys­po­zy­cji Mia­sta Jele­nie Góra.