Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wywiad z Iwo­ną Tymiuk Pre­ze­sem Koła PZN w Jele­niej Górze

wywiad3a- Zosta­ła Pani Pre­ze­sem Koła PZN w Jele­niej Górze po burz­li­wych obra­dach, cze­mu te wybo­ry odby­ły się w tym terminie?

Z uwa­gi na rezy­gna­cję p. Anny Jawor­skiej z funk­cji Pre­ze­sa Koła, któ­ra przez Zarząd Okrę­gu Dol­no­ślą­skie­go PZN zosta­ła wybra­na Dyrek­to­rem Biu­ra Okrę­gu we Wro­cła­wiu i zmniej­szo­ny skład Zarzą­du Koła doko­na­no wybo­rów uzu­peł­nia­ją­cych. W dniu 26.07 br. odby­ło się Nad­zwy­czaj­ne Wal­ne Zebra­nie Uzu­peł­nia­ją­ce Człon­ków nasze­go Koła w Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej. Przy­by­ło ponad osiem­dzie­się­ciu Człon­ków Koła, a przed­mio­tem zebra­nia, oprócz wybo­rów Pre­ze­sa i Człon­ków Zarzą­du Koła, była rów­nież bie­żą­ca oce­na pra­cy Zarzą­du Koła.

W tym miej­scu chcia­ła­bym bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim Człon­kom nasze­go Koła za udział w Nad­zwy­czaj­nym Wal­nym Zebra­niu, a przede wszyst­kim tym, któ­rzy zaufa­li mi i odda­li gło­sy na moją skrom­ną oso­bę. Na ogól­ną licz­bę glo­su­ją­cych zdo­by­łam 69 gło­sów i zosta­łam wybra­na nowym Pre­ze­sem nasze­go Koła. Po ukon­sty­tu­owa­niu się, w skład Zarzą­du Koła wcho­dzą: Tomasz Żyle­wicz — Wice­pre­zes Zarzą­du Koła PZN w Jele­niej Górze, Janusz Kaczo­row­ski — Skarb­nik Zarzą­du Koła PZN, Andrzej Leśniak — Sekre­tarz Zarzą­du Koła PZN, a Człon­ka­mi Zarzą­du zosta­li: Piotr Chwed­czuk, Anna Jawor­ska oraz Artur Świ­stak. Nato­miast na zastęp­ców Człon­ków Zarzą­du zosta­li wybra­ni: Jędrzej Hała­tek i Jani­na Jabłoń­ska. Zebra­nie w czę­ści było rze­czy­wi­ście burz­li­we ale to jest demo­kra­tycz­na prak­ty­ka obrad w naszym Związku.

- Pro­szę coś powie­dzieć o nowym dla Pani wyzwaniu.

Nie takie ono nowe, bo w Sto­wa­rzy­sze­niu jestem od 5 lat, a od czerw­ca 2015 r. byłam Skarb­ni­kiem w Zarzą­dzie Koła. Jestem dość dobrze zorien­to­wa­na w tym, co Zwią­zek ofe­ru­je oso­bom z dys­funk­cją narzą­du wzro­ku i cze­go oni od nas ocze­ku­ją. Koło zrze­sza 471 osób ze znacz­nym i umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści. Histo­ria Koła w Jele­niej Górze się­ga ponad 40 lat. Będzie­my sta­ra­li się przy­po­mnieć tych, któ­rzy two­rzy­li to Sto­wa­rzy­sze­nie. Naj­bliż­szą oka­zja będzie spo­tka­nie z oka­zji „Dnia Senio­ra” w dniu 24.08.2016 r. Cho­ciaż więk­szość naszych Człon­ków to oso­by zde­cy­do­wa­nie po pięć­dzie­siąt­ce, to podzi­wiam ich aktyw­ność, spraw­ność inte­lek­tu­al­ną i chęć dzia­ła­nia. Chcia­ła­bym też bar­dzo wyraź­nie pod­kre­ślić, że jestem pozy­tyw­nie zbu­do­wa­na mądro­ścią i roz­wa­gą naszych Człon­ków. Potra­fią oni odróż­nić „ziar­no od plew” i doce­nić pra­cę mery­to­rycz­ną, któ­rą sta­ra­my się jak naj­le­piej wyko­ny­wać dla ich dobra, cze­mu dali dowód w swo­ich gło­so­wa­niach. Przy­kro mi, że mamy kil­ka osób, któ­re swo­ją wie­dzę i ambi­cję wyko­rzy­stu­ją jedy­nie po to, aby kon­cen­tro­wać się na ata­kach per­so­nal­nych, wywo­ły­wa­niu ani­mo­zji i sze­rze­niu nie­uf­no­ści oraz wewnętrz­nych spo­rów. Oso­by te nie zda­ją sobie zupeł­nie spra­wy, że ich dzia­ła­nia jedy­nie szko­dzą naszej Organizacji.

- Na czym będzie pole­gać nowa per­spek­ty­wa dzia­łań Zarzą­du Koła PZN w Jele­niej Górze pod pani kierownictwem?

Mówi­li­śmy o tym na pierw­szym posie­dze­niu Zarzą­du Koła PZN w Jele­niej Górze, chce­my otwo­rzyć Koło i naszych Człon­ków na dzia­ła­nia z całym śro­do­wi­skiem osób nie­peł­no­spraw­nych. Będą temu słu­ży­ły wspól­ne inte­gra­cyj­ne spo­tka­nia, wyciecz­ki, zaję­cia spor­to­wo-relak­sa­cyj­ne, kon­fe­ren­cje. Myśli­my tak­że o dopo­sa­że­niu nasze­go biu­ra o nie­zbęd­ny sprzęt kom­pu­te­ro­wy, któ­ry uła­twi mam pra­cę i pozwo­li w lep­szym stop­niu wyko­rzy­stać nasz potencjał.

- A co z nowości?

Nawią­za­li­śmy kon­takt z orga­ni­za­cją tury­stycz­ną w Szklar­skiej Porę­bie i wspól­nie ze Sto­wa­rzy­sze­niem Inwa­li­dów Wzro­ku przy­stą­pi­li­śmy do nowa­tor­skie­go pro­jek­tu „Nie­wi­do­mi na szla­ku”. Przed­się­wzię­cie to będzie pole­ga­ło na prze­te­sto­wa­niu spe­cja­li­stycz­ne­go opro­gra­mo­wa­nia wraz z wypo­sa­że­niem, któ­re uła­twi oso­bom nie­wi­do­mym i sła­bo­wi­dzą­cym poru­sza­nie się po szla­kach tury­stycz­nych. Na te pró­bę wybra­no szlak od dwor­ca kole­jo­we­go w Szklar­skiej Porę­bie na Wyso­ki Kamień. Być może to szan­sa dla wie­lu nie­wi­do­mych, któ­rzy sami nie mogą się wybrać na wyciecz­ki. Zda­niem spe­cja­li­stów z Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go i Poli­tech­ni­ki Wro­cław­skiej, zaan­ga­żo­wa­nych w ten pro­jekt, to rewo­lu­cja dla ludzi żyją­cych w ciem­no­ści. Naszym zamia­rem jest rów­nież pozy­ska­nie do nasze­go Sto­wa­rzy­sze­nia osób w wie­ku aktyw­no­ści zawo­do­wej. Z myślą o tym, w ramach środ­ków unij­nych, zło­ży­li­śmy pro­jekt, mają­cy na celu akty­wi­za­cję osób z dys­funk­cją wzro­ku w zakre­sie m.in.: obsłu­gi kom­pu­te­ra, uwień­czo­nej cer­ty­fi­ka­tem ECDL oraz dzien­ni­kar­stwa. Efek­tem koń­co­wym pro­jek­tu będzie pod­ję­cie pra­cy przez jego beneficjentów.

- Pro­szę coś powie­dzieć o sobie i o swo­ich marzeniach?

Jako kobie­cie, trud­no mi mówić o swo­im wie­ku. Powiem może tyl­ko tyle, że jestem mat­ką dwóch doro­słych synów i bab­cią dwoj­ga wnu­cząt. Z wykształ­ce­nia jestem eko­no­mist­ką z doświad­cze­niem pra­cy w ban­ko­wo­ści. Moim marze­niem jest współ­pra­co­wać z zespo­łem ludzi, któ­rych głów­ny­mi cecha­mi są: pozy­tyw­nie ukie­run­ko­wa­ne aspi­ra­cje, chęć pomo­cy innym oraz empa­tia.
Zapra­szam wszyst­kich do Koła PZN w Jele­niej Górze, któ­re mie­ści się przy ul. Jana Paw­ła II 7 w poko­ju nr 410. Biu­ro czyn­ne jest w godzi­nach we wtor­ki i czwart­ki w godzi­nach 09:00 – 13:00 oraz każ­dy pierw­szy czwar­tek m‑ca od godzi­ny 09:00 do 17:00. Moż­na się rów­nież z nami kon­tak­to­wać tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 699 979 985, 75 75 249 31 lub ema­il: pznjeleniagora@wp.pl.

Dzię­ku­ję za rozmowę.