Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­kurs Lady D. im. Kry­sty­ny Bochenek

lady D logo1Inau­gu­ru­je­my na terenie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go kolej­ną edy­cję Kon­kur­su Lady D. im. Kry­sty­ny Boche­nek hono­ru­ją­cą wybit­ne osią­gnię­cia kobiet z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi – infor­mu­ją orga­ni­za­tor­ki kon­kur­su na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go posłan­ki: Joan­na Augu­sty­now­ska, Prof. Ali­cja Chy­bic­ka oraz Elż­bie­ta Stę­pień. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest od roku 2002 r. przez Par­la­men­tar­ny Zespół ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Par­la­men­tar­ną Gru­pę Kobiet. Skrót „Lady D.” pocho­dzi od angiel­skie­go wyra­że­nia Lady Disa­bled – Dama Nie­peł­no­spraw­na. Wyróż­nie­nie Lady D. – koja­rzo­ne jest rów­nież ze zmar­łą tra­gicz­nie księż­ną Walii Dia­ną, zna­ną z dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej, tak­że na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Kan­dy­da­tu­ry moż­na zgła­szać do 7 wrze­śnia 2016 roku do biur poselskich.

 

- Pamię­tam, że na zapro­sze­nie ini­cja­to­ra Mar­ka Plu­ry, pro­wa­dzi­łem wte­dy jesz­cze tyl­ko na Ślą­sku jed­ną z gal fina­ło­wych Lady D., pozna­łem wte­dy śp. Kry­sty­nę Boche­nek. Świet­ną i rzut­ką kobie­tę, obo­je mówi­li­śmy, iż pozy­tyw­ne przy­kła­dy zachę­ca­ją innych do dobrych prak­tyk – pod­kre­śla Bar­tło­miej Skrzyń­ski, rzecz­nik mia­sta Wro­cła­wia ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych, czło­nek kapi­tu­ły kon­kur­su. Pomy­sło­daw­cą Kon­kur­su Lady D. im. Kry­sty­ny Boche­nek jest Marek Plu­ra, dziś poseł do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. W 2002 r. zor­ga­ni­zo­wał on pierw­szą edy­cję kon­kur­su na Ślą­sku, a pierw­szą prze­wod­ni­czą­cą kapi­tu­ły była sena­tor Kry­sty­na Boche­nek (od 2012 r. roku impre­za nosi jej imię). Przez pierw­sze lata kon­kurs miał cha­rak­ter regio­nal­ny. Po 2007 r., kie­dy Marek Plu­ra był już posłem na Sejm RP, ini­cja­ty­wa nabra­ła szer­sze­go zasię­gu, a w 2011 r. gala fina­ło­wa Lady D. odby­ła się po raz pierw­szy w War­sza­wie, w gma­chu Sejmu.

- Nie­peł­no­spraw­ność nie jest prze­szko­dą w reali­za­cji marzeń, wiem to z wie­lu lat pra­cy i współ­pra­cy z dzieć­mi i rodzi­ca­mi. Dla­te­go mam nadzie­ję, że będzie­my mie­li wiel­ki ból gło­wy z wybo­rem kan­dy­da­tek w 4 kate­go­riach – pod­kre­śla­ła pro­fe­sor Ali­cja Chy­bic­ka. — Lady D. to genial­na ini­cja­ty­wa – poka­zu­je, że barie­ry są tyl­ko w naszych gło­wach – kon­klu­do­wa­ła Elż­bie­ta Stę­pień. — Łama­nie barier i ste­reo­ty­pów bywa trud­ne. Ale jeśli uda się je poko­nać, zysku­je się pew­ność, że wszyst­ko jest moż­li­we do osią­gnię­cia. Poprzed­nie edy­cje Kon­kur­su poka­za­ły że kobie­ty mają siłę, bo nie zre­zy­gno­wa­ły z tego, co chcia­ły osią­gnąć. Jestem prze­ko­na­na że wybór w tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su nie będzie łatwy, ale war­to chwa­lić się suk­ce­sa­mi Kobiet — mówi­ła Pani Poseł Joan­na Augu­sty­now­ska. Do kapi­tu­ły kon­kur­su zapro­szo­ne zosta­ły też orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, m.in.: Milic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Dzie­ci i Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Sto­wa­rzy­sze­nie Pomo­cy Dzie­ciom “Tęcza” w Oła­wie oraz dol­no­ślą­ski oddział Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Osób Niepełnosprawnych.