Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Fun­du­sze na aktyw­ność fizyczną

niepelnosprawny sport dzieckoDo 16 sierp­nia Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych będzie przyj­mo­wał wnio­ski, doty­czą­ce wspar­cia spor­to­wych imprez mię­dzy­na­ro­do­wych dla inwalidów.

Dofi­nan­so­wa­nie moż­na uzy­skać na przed­się­wzię­cia, któ­re reali­zo­wa­ne są od 25 lip­ca do 31 grud­nia 2016 roku. Fun­du­sze przy­zna­wa­ne będą w ramach Modu­łu I oraz Modu­łu II „Pro­gra­mu wspar­cia mię­dzy­na­ro­do­wych imprez spor­to­wych dla osób niepełnosprawnych”.

Wnio­ski nale­ży zło­żyć w Kan­ce­la­rii PFRON lub wysłać tra­dy­cyj­ną pocz­tą na adres Al. Jana Paw­ła II nr 13, 00–828 War­sza­wa. Wię­cej infor­ma­cji moż­na uzy­skać na stro­nie organizatora.