Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofertowego

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę do zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 1/07/2016 zło­żył : Zakład Pro­duk­cyj­no-Usłu­go­wy „Dru­kar­nia” s.c. ul. Rycer­ska 19, 86–200 Chełm­no i z tym Wyko­naw­cą zosta­nie zawar­ta umowa.