Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

UEFA EURO 2016 z audiodeskrypcją

EURO 2016 France Europera Ticket GmbHŚwiet­na wia­do­mość dla fanów fut­bo­lu! Dzię­ki współ­pra­cy Tele­wi­zji Pol­sat i Fun­da­cji Kata­ryn­ka wybra­ne mecze Euro 2016 będą dostęp­ne z audio­de­skryp­cją (AD).

To będzie naj­więk­sze spor­to­we wyda­rze­nie roku i naj­więk­sza oraz naj­waż­niej­sza impre­za pił­kar­ska nie tyl­ko w Euro­pie, ale na całym świecie.

Od 10 czerw­ca do 10 lip­ca każ­de­go dnia meczo­we­go na ante­nie głów­nej Pol­sa­tu (oraz rów­no­le­gle w Pol­sa­cie Sport) kibi­ce obej­rzą co naj­mniej jed­no spo­tka­nie na żywo z audiodeskrypcją.

Aby odsłu­chać AD nale­ży prze­łą­czyć ścież­kę dźwię­ko­wa na pilo­cie. Mecze poja­wią się w głów­nym Pol­sa­cie (odko­do­wa­ne) i w Pol­sa­cie Sport.

Ter­mi­narz meczów:

• 06–10 pią­tek 21:00 Fran­cja – Rumunia

• 06–11 sobo­ta 15:00 Alba­nia – Szwajcaria

• 06–12 nie­dzie­la 18:00 Pol­ska – Irlan­dia Płn.

• 06–13 ponie­dzia­łek 15:00 Hisz­pa­nia – Czechy

• 06–14 wto­rek 18:00 Austria – Węgry

• 06–15 śro­da 15:00 Rosja – Słowacja

• 06–16 czwar­tek 21:00 Niem­cy – Polska

• 06–17 pią­tek 15:00 Wło­chy – Szwecja

• 06–18 sobo­ta 15:00 Bel­gia – Irlandia

• 06–19 nie­dzie­la 21:00 Rumu­nia – Albania

• 06–20 ponie­dzia­łek 21:00 Rosja – Walia

• 06–21 wto­rek 18:00 Ukra­ina – Polska

• 06–22 śro­da 18:00 Islan­dia – Austria

• 06–25 sobo­ta 15:00 1/8 finału

• 06–26 nie­dzie­la 15:00 1/8 finału

• 06–27 ponie­dzia­łek 18:00 1/8 finału

• 06–27 ponie­dzia­łek 21:00 1/8 finału

• 06–30 czwar­tek 21:00 I ćwiećfinał

• 07–01 pią­tek 21:00 II ćwierćfinał

• 07–02 sobo­ta 21:00 III ćwierćfinał

• 07–03 nie­dzie­la 21:00 IV ćwierćfinał

• 07–06 śro­da 21:00 I półfinał

• 07–07 czwar­tek 21:00 II półfinał

• 07–10 nie­dzie­la 21:00 FINAŁ

 

Andrzej Koenig