Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Gorzów dla seniorów

gorzow dla seniora miniSpo­łecz­ni­cy z Fabry­ki Aktyw­no­ści Mło­dych w Gorzo­wie Wlkp. roz­po­czę­li kam­pa­nię, któ­rej celem ma być zaan­ga­żo­wa­nie róż­nych śro­do­wisk na rzecz budo­wę Kom­plek­su Roz­wo­ju Aktyw­no­ści Seniorskiej.

Kam­pa­nia „Gorzów dla Senio­rów” ma potrwać 2 lata i będzie obej­mo­wa­ła pro­duk­cję spo­tów, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, druk gazet, ulo­tek, udział w impre­zach orga­ni­zo­wa­nych w mie­ście, takich jak Dni Gorzo­wa, Dni Woje­wódz­twa. Pre­zes Fabry­ki Aktyw­no­ści Mło­dych Jaro­sław Mar­ci­niak mówi, że w Gorzo­wie Wlkp. oso­by powy­żej 60. roku życia sta­no­wią oko­ło 30 tysię­cy osób, a jedy­nie 3 pro­cent uczest­ni­czy w zaję­ciach adre­so­wa­nych do nich. – Przy­czy­ną tego jest brak odpo­wied­niej infra­struk­tu­ry umoż­li­wia­ją­cej udział więk­szej licz­by osób w zaję­ciach – doda­je. – Bra­ku­je miej­sca, gdzie w kom­for­to­wych warun­kach moż­na roz­wi­jać swo­je cia­ło i umysł.

Jak pod­kre­śla ini­cja­tor akcji, waż­ne jest to, aby senio­rzy mie­li zapew­nio­ne odpo­wied­nie warun­ki do udzia­łu w zaję­ciach kom­pu­te­ro­wych, gim­na­stycz­nych, arty­stycz­nych, a tak­że wykła­do­wych. Budo­wa Kom­plek­su Roz­wo­ju Aktyw­no­ści Senior­skiej ma zapew­nić warun­ki do pro­wa­dze­nia zajęć dla oko­ło 5 tysię­cy senio­rów. Z nowe­go obiek­tu korzy­stać ma mię­dzy inny­mi Uni­wer­sy­tet Trze­cie­go Wie­ku w Gorzo­wie Wlkp. oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Senio­rów Gorzow­skich „Zło­ty Kłos”.

Orga­ni­za­to­rzy akcji już spo­ty­ka­li się z przed­sta­wi­cie­la­mi władz mia­sta. – Mamy zapew­nie­nie pomo­cy ze stro­ny wice­pre­zy­den­ta Janu­sza Drecz­ki oraz popar­cie dyrek­tor Gorzow­skie­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie Justy­ny Paw­lak, któ­ra zaan­ga­żo­wa­ła się w dzia­ła­nia zwią­za­ne z popra­wą sytu­acji senio­rów w naszym mie­ście – mówi Jaro­sław Marciniak.

Podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia mają tak­że wpły­wać na pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, doty­czą­cej god­ne­go i aktyw­ne­go sta­rze­nia się. Pla­ców­ka ta ma być pierw­szym tego typu miej­scem w całej Pol­sce, orga­ni­za­to­rzy liczą więc na przy­chyl­ność władz mia­sta, miesz­kań­ców i mediów, któ­rzy przy wspól­nym zaan­ga­żo­wa­niu zapew­nią suk­ces tego dzia­ła­nia. Kom­pleks Roz­wo­ju Aktyw­no­ści Senio­ral­nej skła­dać się ma z Labo­ra­to­rium Opty­mal­ne­go Ciśnie­nia w tym Kli­ni­ki Wzor­co­we­go Tęt­na, czy­li sali gim­na­stycz­nej o powierzch­ni 120 metrów kwa­dra­to­wych oraz Ambu­la­to­rium Pozy­tyw­nych Wibra­cji, czy­li sali o powierzch­ni 120 m. kw. przy­sto­so­wa­nej do zajęć typu zum­ba, sal­sa. W kom­plek­sie funk­cjo­no­wać będą rów­nież Siłow­nia Umy­słu skła­da­ją­ca się z Kuź­ni Języ­ko­wej czy­li pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żo­nej sali do nauki języ­ków obcych i Pra­cow­ni E‑seniora czy­li sali do zajęć kom­pu­te­ro­wych oraz Wyci­skacz Inspi­ra­cji Twór­czej na któ­ry skła­dać się będzie sala wykła­do­wa na ponad 100 słu­cha­czy oraz stu­dio art.gorzow dla seniora

Trzy­ma­my kciu­ki i życzy­my powo­dze­nia z pew­no­ścią takie miej­sce zagwa­ran­tu­je gorzow­skim senio­rom odpo­wied­nie warun­ki do roz­wo­ju i aktywności.

Doro­ta Pilecka

Fot. Zdję­cie udo­stęp­nio­ne przez Jaro­sła­wa Mar­ci­nia­ka FAM Gorzów Wlkp.