Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Część firm może stra­cić moż­li­wość uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia z PFRON

PEFRON logoCześć firm korzy­sta­ją­cych z dofi­nan­so­wa­nia do zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­praw­nych może utra­cić moż­li­wość jego uzy­ska­nia po wej­ściu w życie prze­pi­sów naka­zu­ją­cych oce­nę kon­dy­cji eko­no­micz­nej pod­mio­tów powią­za­nych, uwa­ża­ją eks­per­ci PwC.

Jed­nym z warun­ków otrzy­my­wa­nia dofi­nan­so­wa­nia z PFRON jest dobra sytu­acja eko­no­micz­na przed­się­bior­stwa, któ­re wnio­sku­je o dopła­ty oraz każ­dej spół­ki powią­za­nej z tym przedsiębiorcą.

Wnio­sku­ją­cy o pomoc zobo­wią­za­ni są do prze­sła­nia do PFRON spra­woz­dań finan­so­wych za okres trzech ostat­nich lat obro­to­wych, spo­rzą­dzo­nych zgod­nie z prze­pi­sa­mi o rachun­ko­wo­ści, na pod­sta­wie któ­rych doko­ny­wa­na jest oce­na kon­dy­cji finan­so­wej pod­mio­tu. Z obo­wiąz­ku tego zwol­nio­ne są pod­mio­ty ubie­ga­ją­ce się o pomoc inną niż pomoc de mini­mis będą­ce mikro- lub mały­mi przed­się­bior­stwa­mi. Ozna­cza to, że gdy przy­naj­mniej jeden pod­miot nale­żą­cy do gru­py przed­się­biorstw powią­za­nych jest w trud­nej sytu­acji eko­no­micz­nej dofi­nan­so­wa­nie z PFRON nie zosta­nie udzielone.

- Z prak­ty­ki wyni­ka, że więk­szość przed­się­bior­ców ubie­ga­ją­cych się o dofi­nan­so­wa­nie z PFRON w nowej rze­czy­wi­sto­ści może mieć kło­pot ze speł­nie­niem wymo­gów doty­czą­cych kon­dy­cji eko­no­micz­nej. Spół­ki w gru­pie speł­nia­ją róż­ne funk­cje i mają odmien­ne spe­cy­fi­ki dzia­łal­no­ści — może być tak, że spół­ka w nie­któ­rych mie­sią­cach wyka­zu­je stra­tę, ale mając zakon­trak­to­wa­ne płat­no­ści w ska­li roku, wyka­że dodat­ni wynik — sko­men­to­wał nowe prze­pi­sy Grze­gorz Ogó­rek, mene­dżer w dzia­le praw­no-podat­ko­wym PwC.

Sta­no­wi­sko UOKiK z listo­pa­da 2015 r. zda­je się potwier­dzać, że w przy­pad­ku, gdy pod­miot, sta­no­wią­cy część jed­ne­go orga­ni­zmu gospo­dar­cze­go (na któ­ry może skła­dać się kil­ka pod­mio­tów odręb­nych w sen­sie praw­nym), wnio­sku­je o dofi­nan­so­wa­nie z PFRON, wią­że się to z obo­wiąz­kiem doko­na­nia oce­ny sytu­acji eko­no­micz­nej nie tyl­ko wnio­sko­daw­cy, ale rów­nież wszyst­kich pod­mio­tów powią­za­nych, wska­zu­ją eksperci.

Zda­niem PwC, może to wyeli­mi­no­wać moż­li­wość uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia dla wie­lu przed­się­biorstw w Pol­sce, szcze­gól­nie dużych grup, posia­da­ją­cych wie­le spół­ek, któ­re mogą dzia­łać w róż­nych obszarach.

- W ska­li roku PFRON wypła­ca na swo­je cele sta­tu­to­we, czy­li dofi­nan­so­wa­nie zatrud­nia­nia osób nie­peł­no­spraw­nych, bli­sko 3 mld zł. O te pie­nią­dze obec­nie ubie­ga się ponad 25 tys. przed­się­bior­ców zatrud­nia­ją­cych ćwierć milio­na osób. Wie­le przed­się­biorstw uwzględ­nia zatrud­nia­nie osób nie­peł­no­spraw­nych i zwią­za­ne z tym dofi­nan­so­wa­nie jako istot­ny ele­ment mode­lu biz­ne­so­we­go. Wstrzy­ma­nie dofi­nan­so­wań w tej sytu­acji sta­wia pyta­nia, czy każ­dy z tych pra­co­daw­ców będzie w sta­nie samo­dziel­nie utrzy­mać miej­sca pra­cy pra­cow­ni­ków nie­peł­no­praw­nych bez wspar­cia ze stro­ny pań­stwa i czy dalej będzie chęt­nie zatrud­niał oso­by nie­peł­no­spraw­ne” — pod­su­mo­wa­ła Agniesz­ka Ginel, star­szy kon­sul­tant w dzia­le praw­no-podat­ko­wym PwC.

Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, pra­co­daw­cy, któ­rzy osią­ga­ją wskaź­nik zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych prze­kra­cza­ją­cy 6 proc. mogą liczyć na mie­sięcz­ne dofi­nan­so­wa­nie wyna­gro­dzeń nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków. Środ­ki wypła­ca­ne są przez PFRON na wnio­sek zło­żo­ny przez pra­co­daw­cę. Dziś na jed­ne­go pra­cow­ni­ka nie­peł­no­spraw­ne­go moż­na otrzy­mać dopła­tę w wyso­ko­ści od 450 zł do 1800 zł mie­sięcz­nie w zależ­no­ści od stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści, plus dodat­ko­we 600 zł w przy­pad­ku wystę­po­wa­nia u zatrud­nio­ne­go tzw. scho­rzeń szczególnych.

Info: money.pl Data publikacji:31.05.2016 r.