Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szko­le­nie tre­ne­rów pracy

Przez ostat­nie trzy dni (5–7 mar­ca) zespół tre­ne­rek pra­cy oraz osób zaan­ga­żo­wa­nych w reali­za­cję pro­jek­tu “Pra­ca? Jestem na TAK!: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” inten­syw­nie szko­li­li się posze­rza­jąc swo­ją wie­dzę oraz wie­lo­let­nie doświad­cze­nie o nowe roz­wią­za­nia, któ­ry­mi będą się posił­ko­wa­ły m.in. pod­czas sze­ścio­dnio­wych, wyjaz­do­wych warsztatów.

Karpacz A20160305 155729 3    Karpacz A20160305 155729 1    Karpacz A20160305 155729 2