Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Owoc­ne spo­tka­nia we Wszech­ni­cy Karkonoskiej

20160224 Spotkanie z Senatorem KMroz KSON 3Od stycz­nia br w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych funk­cjo­nu­je Wszech­ni­ca Kar­ko­no­ska. To rodzaj plat­for­my dys­ku­syj­nej i spo­tkań z przed­sta­wi­cie­la­mi władz róż­nych szcze­bli w spra­wach doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia mia­sta i jego miesz­kań­ców. Jest to kon­ty­nu­acja dzia­łań z ubie­głe­go roku, kie­dy to człon­ko­wie z orga­ni­za­cji zrze­szo­nych w KSON spo­ty­ka­li się z poli­cją, stra­żą miej­ską, przed­sta­wi­cie­la­mi służ­by zdro­wia, urzę­du mia­sta i sta­ro­stwa, a tak­że innych jednostek.

W roku 2016 gość­mi wszech­ni­cy byli rad­ni rady Mia­sta: Leszek Wrot­niew­ski i Robert Obaz ‑burz­li­wie roz­ma­wia­no o wpro­wa­dze­niu nowej taryf, co jest wiel­ką szan­są wod­nej. W tej samej spra­wie, mówi Wal­de­mar Wiśniew­ski wice­pre­zes KSON, spo­ty­ka­li­śmy się z wice­pre­zy­den­tem mia­sta — Jerzym Łuż­nia­kiem oraz Pre­ze­sem Przed­się­bior­stwa Wodo­cią­gów i Kana­li­za­cji „WOD­NIK” Sp. z o.o — Woj­cie­chem Jastrzębskim.

Mie­li­śmy przy­jem­ność rów­nież gościć Pre­ze­sa MZK Sp. z o.o. Jele­nia Góra — Jerze­go Wol­skie­go oraz filo­zo­fa i auto­ra ekra­ni­zo­wa­nej  wła­śnie książ­ki — Bogu­sła­wa Jasiń­skie­go z Kar­pa­cza. W ostat­nią śro­dę, (24.02.) dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ło się spo­tka­nie z Sena­to­rem RP Krzysz­to­fem Mro­zem. 20160224 Spotkanie z Senatorem KMroz KSON 4Pyta­nia doty­czy­ły przy­pa­da­ją­cej aku­rat na 23 lute­go, rocz­ni­cy — 100 dni Rzą­du Pre­mier Beaty Szy­dło. Wie­le z nich doty­czy­ło rów­nież pro­ble­mów senio­rów, osób nie­peł­no­spraw­nych i cho­rych, w tym cukrzy­ków. Poru­szo­no temat zróż­ni­co­wa­nych cen leków, nie­ludz­kich pro­ce­dur roz­li­cza­nia przez Urząd Skar­bo­wy ulgi dla ociem­nia­łych i sła­bo­wi­dzą­cych. Część spo­tka­nia wypeł­nił temat nie­po­ro­zu­mień w Ratu­szu, co nie sprzy­ja roz­wo­jo­wi mia­sta i inte­gra­cji miesz­kań­ców regio­nu i osła­bia pozy­cję Jele­niej Góry w sta­ra­niu się o nowe inwe­sty­cje. Obec­ny wśród więk­szo­ści senio­rów przed­sta­wi­ciel młod­sze­go poko­le­nia — Paweł Glu­za zapy­tał, czy sena­tor Mróz wpi­sze się w ini­cja­ty­wę oby­wa­tel­ską pole­ga­ją­cą na zabie­ga­niu, ponad podzia­ła­mi poli­tycz­ny­mi, przy­spie­sza­nia budo­wy dro­gi S3 z Bol­ko­wa do Jele­niej Góry oraz skró­ce­nia cza­su prze­jaz­du pocią­giem do Wro­cła­wia do 90 minut, co jest wiel­ką szan­są prze­ciw­dzia­ła­nia pery­fe­ry­za­cji zie­mi jele­nio­gór­skiej.
- “Oczy­wi­ście, że tak” — odpo­wie­dział sena­tor Mróz — “to ini­cja­ty­wa wie­lu śro­do­wisk  wspie­ra­na przez panią poseł Marze­nę Macha­łek. W tej podob­nie jak i wie­lu innych spra­wach obo­wią­zu­je zasa­da “wszyst­kie ręce na pokład”.

Uczest­ni­cy spo­tka­nia, któ­re upły­nę­ło w bar­dzo życz­li­wej atmos­fe­rze, wyka­za­li żywe zain­te­re­so­wa­nie kolej­nym, zapla­no­wa­nym na przy­szły tydzień, na któ­rym odbę­dzie się dys­ku­sja doty­czą­ca cen leków.

 20160224 Spotkanie z Senatorem KMroz KSON 1  20160224 Spotkanie z Senatorem KMroz KSON 2