Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowy zastęp­ca pre­ze­sa zarzą­du PFRON

Tomasz MaruszewskiZ dniem dzi­siej­szym mini­ster rodzi­ny, pra­cy i poli­ty­ki spo­łecz­nej, Pani Elż­bie­ta Elż­bie­ta Rafal­ska powo­ła­ła na sta­no­wi­sko zastęp­cy pre­ze­sa zarzą­du PFRON ds. finan­so­wych Pana Toma­sza Maruszewskiego.