Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Co jest po dru­giej stro­nie wiersza?

Zapra­sza­my do lek­tu­ry recen­zji książ­ki Bogu­sła­wa Jasińskiego.

boguslawJasinskiBogu­sław Jasiń­ski – filo­zof, autor kil­ku­na­stu ksią­żek z zakre­sy filo­zo­fii i este­ty­ki. Czło­nek wie­lu sto­wa­rzy­szeń nauko­wych i arty­stycz­nych w kra­ju i zagra­ni­cą. Lau­re­at nagro­dy mini­ste­rial­nej I — go stop­nia im. Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. Życie swo­je zwią­zał z górami.

Po dru­giej stro­nie wier­sza i Nie napi­sa­ny wiersz to kolej­ne naj­now­sze książ­ki poetyc­kie tego auto­ra. I nie da się ich roz­dzie­lić, są powią­za­ne myślo­wo. W pierw­szej książ­ce znaj­du­ją się poema­ty, dru­ga to zbiór czter­dzie­stu ośmiu wier­szy. Autor powra­ca w nich do dzie­ciń­stwa, cza­su dora­sta­nia, pierw­szych fascy­na­cji. Ujmu­jąc rzecz bar­dziej obrazowo:

 Kopiesz pił­kę na pla­cu przed domem.
Wła­śnie sil­nie strze­lasz tuż obok bram­ki. 
Nie trafiasz./…/ 
Dobrze, że mat­ka woła na obiad. 
Rodzi­ce uwa­ża­ją, że nie masz słu­chu 
i nie będziesz cho­dził na lek­cję muzy­ki. 
A wiec nie zosta­niesz cudow­nym dziec­kiem. 
(Poemat uro­dzi­no­wy).
 

A jed­nak … 
W poema­tach jak i wier­szach zawar­te jest mnó­stwo myśli filo­zo­ficz­nych na mia­rę wiel­kich filozofów:

  Zro­zu­mia­łem. 
Dla­te­go jestem na odlu­dziu. 
Zasło­ni­łem wszyst­kie lustra, 
znisz­czy­łem wła­sne foto­gra­fie. 
Zatar­łem ślady. 

(Poemat o uśmiechu),

  
  … czy też z poema­tu Byt mój podniebny:
  Nie zosta­wiać śla­dów i być czuj­nym. 
Prze­ni­kać bez­gło­śnie i nie­wi­dzial­nie. 
Niech zga­du­ją, 
czy jesz­cze jestem.,
  
Ale autor dzię­ki swo­im książ­kom jest wśród nas, może scho­wa­ny tyl­ko za przy­sło­wio­wym nie napi­sa­nym wier­szem, spa­ce­ru­je po wer­sach zasły­sza­nych, wpi­sa­nych w kart­ki codzien­nych spraw. Jasiń­ski posłu­gu­je się pió­rem po mistrzow­sku, posiadł arcy­trud­ną sztu­kę zapi­sy­wa­nia poezji bez … poezji, tzn. zbęd­ne­go poety­zo­wa­nia ponad mia­rę. Cza­sem tek­sty zawar­te w tych dwóch tomach poetyc­kich są przej­mu­ją­ce do szpi­ku kości:
 Umie­ram. Z Tobą idę. 
To, co jest; to, co nie jest – jakie to łatwe! 
Bez odwo­ła­nia. 
Askle­pio­sa tra­fił pio­run 
a Elia­sza porwał wicher ogni­sty. 
Pró­bo­wa­li oszu­kać. 
Impe­rium trwa na nizi­nach. 
Czy przyj­dzie jesz­cze Chrystus?
  

Odda­ją one stan ducha, auten­tycz­ny ból, któ­ry jest tu nie­mal nama­cal­ny, utwo­ry zawar­te w tych książ­kach są czę­sto lirycz­ne jak rów­nież zadzi­wia­ją­co cel­nie komu­tu­ją współ­cze­sną rzeczywistość.

Chcia­łam zwró­cić jesz­cze uwa­gę na wyda­nie tomu Nie napi­sa­ny wiersz. Utwo­ry zamiesz­czo­ne w tym zbio­rze jak­by prze­ni­ka­ją przez kart­ki, prze­cho­dzą sza­ro­ścią w biel i na odwrót. Jest to bar­dzo ory­gi­nal­ny zamysł i odzwier­cie­dle­nie moim zda­niem naszej codzien­no­ści, gdzie ścież­ki po któ­rych stą­pa­my potra­fią wta­piać się w mgłę.

Zbio­ry zawar­te w tych dwóch książ­kach są peł­ne lite­rac­kich sma­ko­wi­tych kąsków, a każ­dy wiersz moż­na czy­tać na wie­le spo­so­bów. Praw­dzi­wa uczta lite­rac­ka w dobrym sty­lu.
Pole­cam gorą­co, wstyd nie znać!

Po dru­giej stro­nie wier­sza
Autor: Bogu­sław Jasiń­ski
Wydaw­nic­two: ETHOS
Wyda­nie pol­skie: 2010
Licz­ba stron: 80
Opra­wa: mięk­ka ISBN: 978 – 83 – 60799 – 03 ‑1
Wyda­nie: I

Nie napi­sa­ny wiersz
Autor: Bogu­sław Jasiń­ski
Wydaw­nic­two: ETHOS
Wyda­nie pol­skie: 2010
Licz­ba stron: 48
Opra­wa: mięk­ka ISBN: 978 – 83 – 60799 – 02 ‑4
Wyda­nie: I

- Kry­sty­na Woźniak