Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poma­ga­ją wypeł­niać PIT‑y…

PITrozliczenieZbli­ża się okres skła­da­nia roz­li­czeń rocz­nych PIT. Przy­po­mi­na­my, że czas na to mamy tyl­ko do 30 kwiet­nia każ­de­go roku. O ile macie już urzę­do­we potwier­dze­nie o docho­dach z roku poprzed­nie­go z tytu­łu ren­ty, eme­ry­tu­ry, umów cywil­no – praw­nych lub umów o pra­cę, war­to spró­bo­wać roz­li­czyć się same­mu przy pomo­cy pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych i roz­li­cze­nie wysłać  dro­gą elek­tro­nicz­ną do urzę­du Skar­bo­we­go. Uni­ka się wte­dy kole­jek i opłat pocztowych. 

Wie­lu uczest­ni­ków kur­sów kom­pu­te­ro­wych orga­ni­zo­wa­nych w KSON w latach poprzed­nich daje sobie z tym radę. Gdy­by jed­nak zawio­dła cier­pli­wość, tra­dy­cyj­nie już  zapra­sza­my do KSON  w Jele­niej Górze, przy ul Osie­dle Robot­ni­cze 47a. Cze­ka­my na Pań­stwa od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. od 10:00 do 16:00 tel. 75 75 24 254. Nasi wolon­ta­riu­sze pomo­gą nie­od­płat­nie przy­go­to­wać senio­rom i oso­bom nie­peł­no­spraw­nym doku­ment roz­li­cze­nio­wy PIT.

Zapra­sza­my