Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

“Alber­tia­na” 2016

Sza­now­ni Pań­stwo,
gorą­co zapra­sza­my do udzia­łu w XVI Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Twór­czo­ści
Teatral­no-Muzycz­nej Osób Nie­peł­no­spraw­nych Inte­lek­tu­al­nie
“Alber­tia­na” 2016.
Szcze­gó­ły festi­wa­lu znaj­du­ją się w Regu­la­mi­nie.
Pro­si­my o wypeł­nie­nie kart zgło­sze­nio­wych (na koń­cu Regu­la­mi­nu) i
prze­sy­ła­nie do nas wraz z nagra­niem oraz 4 oświad­cze­nia­mi do 23 grud­nia 2014.
Pozdra­wia­my i cze­ka­my na zgło­sze­nia.
Orga­ni­za­to­rzy z WTZ “Wspól­no­ta”

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds