Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KON­KURS LADY D.

Milic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Dzie­ci i Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Mili­czu we współ­pra­cy z Oddzia­łem Dol­no­ślą­skim Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Sto­wa­rzy­sze­niem Pomo­cy Dzie­ciom „TĘCZA” w Oła­wie ogła­sza kon­kurs „Lady D. im. Kry­sty­ny Boche­nek”. AMBA­SA­DO­REM WOJE­WÓDZ­KIE­GO ETA­PU „KON­KUR­SU LADY D. IM. KRY­STY­NY BOCHE­NEK” JEST PANI EWA WOLAK POSEŁ NA SEJM RP, NATO­MIAST HONO­RO­WY PATRO­NAT NAD KON­KUR­SEM
W WOJE­WÓDZ­TWIE DOL­NO­ŚLĄ­SKIM SPRA­WU­JE PAN JARO­SŁAW DUDA SENA­TOR RZE­CZY­PO­SPO­LI­TEJ POL­SKIEJ ORAZ PAN CEZA­RY PRZY­BYL­SKI MAR­SZA­ŁEK WOJE­WÓDZ­TWA DOL­NO­ŚLĄ­SKIE­GO. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest od roku 2002 r. przez Par­la­men­tar­ny Zespół ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Par­la­men­tar­ną Gru­pę Kobiet. Skrót „Lady D.” pocho­dzi od angiel­skie­go wyra­że­nia Lady Disa­bled – Dama Nie­peł­no­spraw­na. Wyróż­nie­nie Lady D. – koja­rzo­ne jest rów­nież ze zmar­łą tra­gicz­nie księż­ną Walii Dia­ną, zna­ną z dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej, tak­że na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. CELEM KON­KUR­SU JEST UHO­NO­RO­WA­NIE NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH KOBIET WNO­SZĄ­CYCH ISTOT­NY WKŁAD W RÓŻ­NE DZIE­DZI­NY ŻYCIA SPO­ŁECZ­NE­GO ORAZ PRO­MO­WA­NIE ICH POSTAW.
Lady D plakat