Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KALEN­DA­RIUM KSON LIPIEC 2015

Kalen­darz wyda­rzeń KSON

LIPIEC  2015 r

        

Od  1  lip­ca 2015 r trwa kurs kom­pu­te­ro­wy  “Senior na cza­sie 60+ — edy­cja III”

–        ponie­dział­ki i wtor­ki  — kurs na pozio­mie pod­sta­wo­wym  i dla osób                                      słabowidzących,

–        śro­dy, czwart­ki i piąt­ki — kurs na pozio­mie rozszerzonym

11, 18 i 25 lip­ca  (sobo­ta) od godz. 9:00 do 14:00 kawia­ren­ka inter­ne­to­wa dla uczest­ni­ków kur­sów komputerowych.

18 lip­ca (sobo­ta) godz. 9:00 — wyciecz­ka auto­ka­ro­wa Jele­nia Góra – Świe­rza­wa —           Zło­to­ry­ja (wyjazd spod KSON‑u) uczest­ni­cy tej wyciecz­ki będą      powia­do­mie­ni tele­fo­nicz­nie o zakwa­li­fi­ko­wa­niu się.

25 lip­ca (sobo­ta) godz. 9:00 kolej­na wyciecz­ka auto­ka­ro­wa  Jele­nia Góra –

         Lwó­wek     Ślą­ski – Pła­ko­wi­ce – Pław­na ( wyjazd spod KSON‑u) uczest­ni­cy    tej wyciecz­ki zosta­ną powia­do­mie­ni tele­fo­nicz­nie o zakwa­li­fi­ko­wa­niu się.

26 lip­ca (nie­dzie­la)  godz. 10:00 spod KSON‑u wyciecz­ka pie­sza  — Fortyfikacje

         Jele­niej Góry.

Przy­po­mi­na­my, że od czerw­ca 2015 r we wtor­ki i czwart­ki od godz. 10:00 do 16:00  przy KSON- ie  dzia­ła – Kar­ko­no­ski Klub Senio­ra i Wolon­ta­riu­sza. Koor­dy­na­to­rem jest Ryszard Bilski

Kur­sy języ­ko­we (mini­mal­nie odpłatne) :

                          —   język nie­miec­ki w ponie­dzia­łek od godz.12:30 do 14:00

                          —  język angiel­ski we wto­rek od godz. 12:30 do 14:00