Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nie­zwy­kła wypra­wa rowerowa

                              

War­sza­wa, 30 czerw­ca 2015
INFOR­MA­CJA PRASOWA

Nie­peł­no­spraw­ność to tyl­ko stan cia­ła .
Nie­zwy­kła  wypra­wa rowe­ro­wa Rafa­ła Gręź­li­kow­skie­go szla­ka­mi nie­miec­ko-fran­cu­skich zamków.Rafał Gęź­li­kow­ski, nie­stru­dzo­ny rowe­rzy­sta po ampu­ta­cji nogi, tro­pi­ciel zam­ko­wych histo­rii uda­je się w lip­cu  na nie­zwy­kłą wypra­wę, szla­ka­mi nie­miec­ko — fran­cu­skich zam­ków i ruin (Doli­ną Renu, wzgó­rza­mi fran­cu­skiej Alza­cji oraz Kra­iną Schwarz­wal­du). Prze­sła­niem wypra­wy jest mot­to: Nie­peł­no­spraw­ność to tyl­ko stan cia­ła. Potę­ga naszych marzeń to cał­ko­wi­te ZERO BARIER! Samot­na wypra­wa nie­peł­no­spraw­ne­go rowe­rzy­sty  to zam­ki, ruiny i legen­dy, ale to przede wszyst­kim dystans 1000 górzy­stych kilo­me­trów! Pla­no­wa­na rowe­ro­wa eks­pe­dy­cja będzie naj­więk­szym dotych­cza­so­wym wyzwa­niem podróż­ni­ka. Podróż nie­peł­no­spraw­ne­go rowe­rzy­sty jest wyjąt­ko­wa, mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem dystan­su, trud­no­ści poko­ny­wa­nia górzy­stych tere­nów oraz cza­su wypra­wy. W 2014 roku Rafał poko­nał samot­nie ponad 900 km na rowe­rze odkry­wa­jąc zam­ki w Cze­chach i na Sło­wa­cji. Wypra­wa tego­rocz­na jest nowym wyzwa­niem, jesz­cze bar­dziej trud­nym i fascy­nu­ją­cym. Przez ponad 3 tygo­dnie, wspi­na­jąc się samot­nie wraz z rowe­rem na szczy­ty gór, śpiąc pod namio­tem, podró­żu­jąc z cięż­kim ekwi­pun­kiem Rafał, zamie­rza zwie­dzić zam­ki oraz nie­do­stęp­ne górzy­ste ruiny w prze­mie­rza­nych krainach.

 

Wypra­wa Rafa­ła  jest uko­ro­no­wa­niem jego wie­lo­mie­sięcz­nych przy­go­to­wań. Pod­czas zma­gań Rafał, korzy­stać będzie ze spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nej na tą eks­pe­dy­cję pro­tez 3R80, z hydrau­licz­nym kola­nem, któ­ra jest w peł­ni wodosz­czel­na i pozwo­li nie tyl­ko poru­szać się w górzy­stym tere­nie, ale rów­nież prze­mie­rzać napo­ty­ka­ne stru­mie­nie wod­ne. Poza tym nie­odzow­nym ele­men­tem  wypra­wy  podróż­ni­ka są dobre mapy topo­gra­ficz­ne tere­nu.  Rafał będzie korzy­stał pod­czas tej wypra­wy z map i prze­wod­ni­ków  udo­stęp­nio­nych przez fir­mę Hur­tow­nia­Map sp. z o.o., któ­ra pro­wa­dzi siec spe­cja­li­stycz­nych księ­gar­ni tury­stycz­nych Geo­graf  w Łodzi, Kato­wi­cach, Kra­ko­wie i nie­ba­wem w War­sza­wie. War­to pod­kre­ślić, ze Hur­tow­nia­Map sp. z o.o. w part­ner­stwie z Fun­da­cją “Zero Barier”,- pro­mu­je miej­sca tury­stycz­ne przy­ja­zne nie­peł­no­spraw­nym i wspie­ra fun­da­cję i Rafała.Rafał pra­gnie wyko­rzy­stać wypra­wę do pro­mo­wa­nia tury­sty­ki osób nie­peł­no­spraw­nych w ramach pro­jek­tu akty­wi­za­cji osób nie­peł­no­spraw­nych reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Zero Barier, orga­ni­za­to­rem jego wypra­wy. Jak sam podróż­nik mówi: „Chcę wła­snym przy­kła­dem, z pomo­cą mediów poka­zać, że  nie­peł­no­spraw­ność to tyl­ko stan cia­ła. W życiu war­to odna­leźć w sobie siłę, pasję, któ­ra tkwi w każ­dym z nas. Wte­dy jeste­śmy szczę­śliw­szy­mi i bar­dziej samo­dziel­ny­mi w codzien­nym życiu” – doda­je Rafał.

Orga­ni­za­to­rem wypra­wy jest Fun­da­cja Zero Barier a  part­ne­rem Hur­tow­nia­Map sp. z o.o..

Wyjazd Rafa­ła: 2 lip­ca 2015 roku o godz. 5.43 pocią­giem z War­sza­wy Wschod­niej do Berlina.

Rela­cje w wypra­wy,  będą publi­ko­wa­ne na bie­żą­co (w mia­rę dostęp­no­ści Rafa­ła do mediów w tere­nie) na stro­niewww.zerobarier.ploraz na stro­nie FB fundacji

Rafał o sobie. Nazy­wam się Rafał Gręź­li­kow­ski. Mam 38 lat. Mam żonę i trój­kę dzie­ci. Pra­cu­ję. Jestem nie­peł­no­spraw­nym spor­tow­cem po ampu­ta­cji nogi na wyso­ko­ści uda, do któ­rej doszło w wyni­ku wal­ki
z nowo­two­rem. Oca­li­łem tym spo­so­bem swo­je życie a mało tego sta­łem się oso­bą ska­za­ną na opty­mizm, bowiem już nigdy wię­cej nie wsta­ję z łóż­ka lewą nogą !

Naj­więk­szą z moich pasji są zam­ki. Szcze­gól­nie ruiny zam­ków. Na tere­nie Pol­ski odwie­dzi­łem ich już ponad 300, oraz  kil­ka­dzie­siąt poza gra­ni­ca­mi. Wyda­łem książ­kę pt. “Zam­ki, ruiny i legen­dy” któ­ra jest zale­d­wie wstę­pem do przed­sta­wie­nia wie­lu zna­nych, ale rów­nież kom­plet­nie zapo­mnia­nych miejsc warow­nych w naszym kraju.

Przez więk­szość życia upra­wia­łem roz­ma­ite dys­cy­pli­ny spor­tu. Byłem mistrzem Pol­ski osób nie­peł­no­spraw­nych
w bie­gu na 200 metrów (obec­nie jestem jedy­ną oso­bą w Pol­sce bie­ga­ją­cą o pro­te­zie), wie­lo­krot­nym mistrzem Pol­ski osób nie­peł­no­spraw­nych w wyci­ska­niu sztan­gi leżąc, wice­mi­strzem Pol­ski w pię­cio­bo­ju siło­wym.
Przed trze­ma  laty porzu­ci­łem sport wyczy­no­wy. Obec­nie naj­więk­szą przy­jem­ność spra­wia­ją mi tury­stycz­ne wypra­wy rowerowe.

Wg danych GUS z 2011 i 2012 roku w Pol­sce było ponad 4,7 mln osób nie­peł­no­spraw­nych, co sta­no­wi 12.2 % całej lud­no­ści kra­ju. Wśród tych osób było ponad 3 mln osób poru­sza­ją­cych się na wóz­kach inwa­lidz­kich i o kulach, ponad 1,5 mln osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych oraz 470 tys. osób mają­cych pro­ble­my ze słuchem.

Fun­da­cja Zero Barier, to orga­ni­za­cja spo­łecz­na, któ­rej celem jest zno­sze­nie barier i akty­wi­za­cja osób nie­peł­no­spraw­nych poprzez inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty, w tym pro­mo­cję tury­sty­ki i aktyw­ne­go wypo­czyn­ku . W 2013 roku fun­da­cja wyda­ła bez­płat­ny pierw­szy ogól­no­pol­ski prze­wod­nik tury­stycz­ny „Zero Barier – Polsk bez ogra­ni­czeń”, wraz ze stro­ną inter­ne­to­wąwww.zerobarier.pl. W 2014 roku zor­ga­ni­zo­wa­ła pierw­szą ogól­no­pol­ską kon­fe­ren­cję „Zero Barier – muzea dla nie­peł­no­spraw­nych”, w któ­rej bra­ło udział ponad 100 osób repre­zen­tu­ją­cych muzea i  insty­tu­cje z całej Pol­ski.  Fun­da­cja współ­pra­cu­je z wie­lo­ma eks­per­ta­mi testu­jąc miej­sca i obiek­ty dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Zaj­mu­je się tak­że zin­te­gro­wa­ną komu­ni­ka­cją z oso­ba­mi z róż­ne­go typu dysfunkcjami.

Fir­ma Hur­tow­nia Map sp. z o.o., wła­ści­ciel sie­ci księ­gar­ni Geo­graf, powsta­ła z pasji pozna­wa­nia ludzi i świa­ta. Spół­ka otwo­rzy­ła w kwiet­niu 2015 roku swo­je fir­mo­we księ­gar­nie w Kato­wi­cach, Kra­ko­wie i Łodzi (wkrót­ce rów­nież w War­sza­wie).  W ofer­cie księ­gar­ni Geo­graf znaj­du­je się ponad 20 tysię­cy pozy­cji skie­ro­wa­nych do czy­tel­ni­ków o róż­nych zain­te­re­so­wa­niach, zarów­no do osób zaj­mu­ją­cych się tury­sty­ką ama­tor­sko, jak i dla podróż­ni­ków, a tak­że dla spe­cja­li­stów.  To pierw­sza sieć spe­cja­li­stycz­nych księ­gar­ni w Pol­sce ofe­ru­ją­ca tak boga­ty asor­ty­ment wydaw­nictw tury­stycz­nych. Cała ofer­ta dostęp­na jest też
w inter­ne­to­wym skle­pie fir­mo­wym pod adre­semwww.ksiegarnia-geograf.pl.  Fir­ma pro­mu­je aktyw­ny wypo­czy­nek  poprzez świa­do­mą tury­sty­kę i bez­piecz­ne podró­że, dostar­cza­jąc wie­dzę popu­lar­ną
i spe­cja­li­stycz­ną zawar­tą w ofe­ro­wa­nych pro­duk­tach. Spół­ka współ­pra­cu­je też z Fun­da­cją ”Zero Barier”, któ­ra pro­mu­je miej­sca tury­stycz­ne przy­ja­zne niepełnosprawnym

rafal grezlikowski zdjecie z wyprawy rowerowej z 2014 ro 1rafal grezlikowski zdjecie z wyprawy rowerowej z 2014 ro 2

Rafal Grezlikowski zdjecie z wyprawy rowerowej z 2014 ro

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds