Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Puchar Pol­ski w Nor­dic Walking

KOMU­NI­KAT

PUCHA­RU  POL­SKI W NOR­DIC WALKING

PORA­ŻYN 2015

Ter­min i miej­sce:        8.07 – 10.07.2015r. zawo­dy stre­fy eli­mi­na­cyj­nej „B” (pół­noc­nej)

                                   10.07–12.07.2015r. zawo­dy stre­fy eli­mi­na­cyj­nej „A” (połu­dnio­wej)

                                  Ośro­dek Szko­le­nio­wo-Wypo­czyn­ko­wy, Pora­żyn, 64–330 Opalenica

Orga­ni­za­tor: Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ry Fizycz­nej, Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i  Sła­bo­wi­dzą­cych „CROSS” War­sza­wa, ul. Kon­wik­tor­ska 9

Zapra­sza zawod­ni­ków nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych do wzię­cia udzia­łu w pierw­szym Pucha­rze Pol­ski w nor­dic walking.

 1. 1.Miejsce zakwa­te­ro­wa­nia:  

Ośro­dek Szko­le­nio­wo-Wypo­czyn­ko­wy, Pora­żyn, 64–330 Opa­le­ni­ca (Sta­cja kole­jo­wa Opalenica)

 1. Cel impre­zy: Wyło­nie­nie  fina­li­stów Pucha­ru Pol­ski (po 10 osób z każ­dej stre­fy eliminacyjnej)
 2. Koor­dy­na­tor – dr Dariusz Rut­kow­ski (tel. 507–067-266)
 3. Zasa­dy uczest­nic­twa: W zawo­dach mogą wziąć udział oso­by nie­wi­do­me lub sła­bo­wi­dzą­ce posia­da­ją­ce aktu­al­ne orze­cze­nie o znacz­nej lub umiar­ko­wa­nej utra­cie wzro­ku (kse­ro­ko­pię orze­cze­nia KIZ nale­ży prze­ka­zać koordynatorowi).
 4. Stre­fy eli­mi­na­cyj­ne: (zatwier­dzo­ne uchwa­łą Pre­zy­dium CROSS nr 28/P/III/2010) z dnia 05-mar­ca 2010r. W szcze­gól­nych przy­pad­kach, po apro­ba­cie orga­ni­za­to­ra, jest moż­li­wość zmia­ny ter­mi­nu i star­tu nie w swo­jej stre­fie eliminacyjnej.

- stre­fa „A” (połu­dnio­wa) klu­by spor­to­we zrze­szo­ne w CROSS: Biel­sko-Bia­ła Pio­nek, Biel­sko-Bia­ła Smrek, Cho­rzów Karo­lin­ka, Czę­sto­cho­wa Jutrzen­ka, Dąbro­wa Gór­ni­cza Jutrzen­ka, Jastrzę­bie Cross, Kiel­ce, Kłodz­ko Sude­ty, Kra­ków-Laj­ko­nik, Kra­ków-Nadzie­ja, Lublin – Het­man, Lublin-Ikar, Łódź Ome­ga, Nysa Atut, Opo­le Cross, Prze­myśl Pod­kar­pa­cie, Tar­nów Pogó­rze, KoMar Pie­ka­ry, Wro­cław Sprint

- stre­fa „B” (pół­noc­na) — klu­by spor­to­we zrze­szo­ne w CROSS: Bia­ły­stok Vic­to­ria, Byd­goszcz Łucz­nicz­ka, Elbląg Elcross, Gdańsk Jan­tar, Gru­dziądz, Giżyc­ko, Iła­wa More­na, Lublin K.K.T, Olsz­tyn War­mia i Mazu­ry, Poznań-Razem, Poznań-Razem na szla­ku, Poznań-Tęcza, Radom, Słu­bi­ce, Słupsk Zryw, Suwał­ki Jaćwing, (Szcze­cin Bry­za ‑zawiesz, War­sza­wa-Laski, War­sza­wa-Syren­ka, War­sza­wa Fizjo­tech, Wło­cła­wek Pionek

 1. Klu­by spor­to­we CROSS prze­sy­ła­ją imien­ne zgło­sze­nia zawod­ni­ków do dnia 3.07.2015 na adres mailo­wy drutkowski@iz.pl z poda­niem imie­nia, nazwi­ska, gru­py, daty uro­dze­nia oraz danych osób towa­rzy­szą­cych (licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na). Oso­by bio­rą­ce udział w zawo­dach muszą nale­żeć do Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ry Fizycz­nej Spor­tu i Tury­sty­ki Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych CROSS.
 2. Każ­dy klub CROSS posia­da­ją­cy aktyw­ną sek­cję nor­dic wal­king ma pra­wo zgło­sze­nia do 6 zawod­ni­ków po zani­żo­nej odpłat­no­ści poda­nej poni­żej. Koor­dy­na­tor ma pra­wo do przy­dzie­le­nia klu­bom więk­szej ilo­ści nisko­płat­nych miejsc wyłącz­nie w przy­pad­ku posia­da­nia wol­nych miejsc po upły­wie ter­mi­nu zgło­sze­nia tj. po 3.07.2015r.
 3. Odpłat­ność: każ­dy zawod­nik i opie­kun zobo­wią­za­ni są do uisz­cze­nia opła­ty w wyso­ko­ści 70 zł za cały okres poby­tu. Bez doko­na­nia powyż­szej opła­ty uczest­nik nie będzie zakwa­te­ro­wa­ny ani dopusz­czo­ny do rywalizacji.Liczba miejsc noc­le­go­wych ogra­ni­czo­na. W przy­pad­ku bra­ku miejsc ist­nie­je moż­li­wość (po otrzy­ma­niu apro­ba­ty orga­ni­za­to­ra) same­go star­tu w mar­szu kwa­li­fi­ka­cyj­nym – opła­ta star­to­wa – 50zł.
 4. Bada­nia: zawod­ni­cy muszą posia­dać  aktu­al­ne bada­nia lekar­skie zezwa­la­ją­ce na udział w zawo­dach Nor­dic Wal­king oraz zaświad­cze­nie KIZ. W/w kse­ro­ko­pie orze­czeń  zosta­ną prze­ka­za­ne Sto­wa­rzy­sze­niu CROSS
 5. Prze­pi­sy: zawo­dy zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne zgod­nie z RAMO­WYM REGU­LA­MI­NEM INDY­WI­DU­AL­NYCH MISTRZOSTW POL­SKI NIE­WI­DO­MYCH I SŁA­BO­WI­DZĄ­CYCH W NOR­DIC WAL­KING (NW). Regu­la­min dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej CROSS.
 6. Start: W ramach zawo­dów każ­dej stre­fy kwa­li­fi­ka­cyj­nej prze­wi­dzia­ne są 2 star­ty: w pierw­szym dniu zawo­dy dru­ży­no­we (trzy­oso­bo­we dru­ży­ny mie­sza­ne) w dru­gim dniu zawo­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne na usta­lo­nym dystan­sie. Zawo­dy dru­ży­no­we zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne jeśli zgło­szą się mini­mum 3 dru­ży­ny klu­bo­we. W cza­sie zawo­dów dru­ży­no­wych jest moż­li­wy tak­że start indy­wi­du­al­ny (bez kwalifikacji).
 7. Tra­sa: zawo­dy zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne na zna­ko­wa­nych szla­kach Nor­dic Wal­king. Tra­sa Żół­ta — dłu­gość 5km. http://www.nordicwalking-unity.pl/images/stories/szlaki/szlaki.jpg