Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Warsz­ta­ty moty­wu­ją­co — inte­gra­cyj­ne w ramach pro­jek­tu “SENIOR NA CZA­SIE — EDY­CJA III”

Ponad 30 – oso­bo­wa gru­pa senio­rów i osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzię­ło udział w trzy­dnio­wych warsz­ta­tach moty­wu­ją­co – inte­gru­ją­cych w jed­nym z obiek­tów hote­lo­wych kotli­ny jeleniogórskiej.

Gru­pa podzie­lo­na była na trzy dzie­się­cio­oso­bo­we zespo­ły, któ­re przez trzy dni pod  kie­run­kiem psy­cho­lo­gów, przy­go­to­wy­wa­ły się do kur­sów kom­pu­te­ro­wych roz­po­czy­na­ją­cych się w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych od koń­ca czerwca.

To waż­ny etap przy­go­to­wa­nia do sze­ścio­mie­sięcz­ne­go kur­su kom­pu­te­ro­we­go, pro­wa­dzo­ne­go w trzech grupach.

1 gru­pa dla począt­ku­ją­cych – zapo­zna­nie się z kom­pu­te­rem, obsłu­ga Inter­ne­tu z nauką umie­jęt­no­ści obsłu­gi ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej, zało­że­nie i pro­wa­dze­nie adre­su e‑mail.

2 gru­pa prze­zna­czo­na jest dla tych uczest­ni­ków, któ­rzy w poprzed­nich dwóch edy­cjach „Senio­ra na cza­sie”, pozna­li już taj­ni­ki pra­cy przy kom­pu­te­rze i mogą roz­sze­rzyć zakres swo­jej wiedzy.

3 gru­pa adre­so­wa­na jest do osób nie­peł­no­spraw­nych z dys­funk­cją wzro­ku, któ­rzy w cza­sie kur­su mają szan­sę  nauczyć się obsłu­gi kom­pu­te­ra przy uży­ciu spe­cjal­ne­go pro­gra­mu, umoż­li­wia­ją­ce­go bez­wzro­ko­wą lub wspo­ma­ga­ną pra­cę z tym sprzę­tem. W tej gru­pie mamy jesz­cze dwa wol­ne miej­sca, a wszel­kich infor­ma­cji udzie­li zain­te­re­so­wa­nym sekre­ta­riat biu­ra KSON pod nr tel. 757524254, mailo­wo pod adre­sem biuro@kson.pl, lub w sie­dzi­bie Sej­mi­ku przy  Ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47a, od ponie­dział­ku do piąt­ku  w godzi­nach od 10:00 do 16:00.

To pierw­sza taka ini­cja­ty­wa w III edy­cji pro­jek­tu, któ­ry zna­lazł dofi­nan­so­wa­nie w Mini­ster­stwie Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej.

War­to przy­po­mnieć, że dzie­się­cio­sta­no­wi­sko­wa pra­cow­nia kom­pu­te­ro­wa w KSON – ie, to rów­nież efekt dofi­nan­so­wa­nia  tego resor­tu sprzed trzech lat, dzię­ki cze­mu ponad 250 oso­bom umoż­li­wio­no szko­le­nia z zakre­su obsłu­gi komputera. 

Wie­lu spo­śród nich dzia­ła spo­łecz­nie w orga­ni­za­cjach zrze­szo­nych w KSON-ie, PZN oraz Związ­ku Inwa­li­dów i Eme­ry­tów i ren­ci­stów, a tak­że innych orga­ni­za­cjach pozarządowych.

Jak zwy­kle w ostat­nim dniu warsz­ta­tów inte­gra­cyj­nych ich uczest­ni­cy zapre­zen­to­wa­li trzy atrak­cyj­ne pro­gra­my kaba­re­to­we nagro­dzo­ne grom­ki­mi brawami.

Był też czas na wspól­ne śpie­wa­nie, roz­mo­wy, wza­jem­ne pozna­nie czy­li sze­ro­ko poję­tą integrację.DSCF6984DSCF6985DSCF6987DSCF6991DSCF6995DSCF7001DSCF7002DSCF7004DSCF7010

DSCF6977