Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KAR­TA PAR­KIN­GO­WA — UŁA­TWIE­NIA DLA POSIADACZY

Kar­ta par­kin­go­wa – uła­twie­nia dla posiadaczy

W Pol­sce jest oko­ło 650 tysię­cy kart par­kin­go­wych, a tyl­ko oko­ło 13 tysię­cy miejsc par­kin­go­wych dla pojaz­dów osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Ozna­cza to, że na jed­ną koper­tę przy­pa­da aż 50 posia­da­czy kar­ty. Do cze­go, oprócz par­ko­wa­nia na wyzna­czo­nym miej­scu par­kin­go­wym, upo­waż­nia posia­da­nie takiej karty?

Oso­by nie­peł­no­spraw­ne oraz oso­by prze­wo­żą­ce nie­peł­no­spraw­nych mogą (z zacho­wa­niem zasad ostroż­no­ści) nie sto­so­wać się do wybra­nych zna­ków dro­go­wych. Usta­wo­daw­ca zezwa­la oso­bom nie­peł­no­spraw­nym o obni­żo­nej spraw­no­ści rucho­wej na nie­do­sto­so­wa­nie się do wszyst­kich norm pra­wa dro­go­we­go. Ma to na celu uła­twie­nie im dostę­pu do miejsc uży­tecz­no­ści publicz­nej i innych ele­men­tów infra­struk­tu­ry- skra­ca­jąc np. dro­gę, jaką muszą poko­nać do dane­go miejsca.

Z takich udo­god­nień mogą korzy­stać oso­by nie­peł­no­spraw­ne posia­da­ją­ce kar­tę par­kin­go­wą oraz:

- kie­ru­ją­cy pojaz­dem prze­wo­żą­cy oso­bę o obni­żo­nej spraw­no­ści ruchowej;

- pra­cow­ni­cy pla­có­wek zaj­mu­ją­cych się opie­ką, reha­bi­li­ta­cją lub edu­ka­cją osób nie­peł­no­spraw­nych pozo­sta­ją­cych pod opie­ką tych placówek.

O ile pla­ców­kom opie­ki wyda­wa­ne są kar­ty par­kin­go­we, o tyle inna oso­ba (np. krew­ny) prze­wo­żą­cy oso­bę nie­peł­no­spraw­ną musi posłu­gi­wać się kar­tą wyda­ną tej oso­bie. Poru­sza­nie się z kar­tą par­kin­go­wą moż­li­we jest jedy­nie w trak­cie prze­wo­że­nia oso­by niepełnosprawnej.

Z zacho­wa­niem zasad ostroż­no­ści oso­ba upraw­nio­na do korzy­sta­nia z kar­ty par­kin­go­wej, może nie zasto­so­wać się do zna­ków: B‑1 (zakaz ruchu w obu kie­run­kach), B‑3 (zakaz wjaz­du pojaz­dów sil­ni­ko­wych, z wyjąt­kiem moto­cy­kli jed­no­śla­do­wych), B‑3a (zakaz wjaz­du auto­bu­sów), B‑4 (zakaz wjaz­du moto­cy­kli), B‑10 (zakaz wjaz­du moto­ro­we­rów), B‑35 (zakaz posto­ju), B‑37 (zakaz posto­ju w dni nie­pa­rzy­ste), B‑38 (zakaz posto­ju w dni parzy­ste), B‑39 (stre­fa ogra­ni­czo­ne­go postoju).

Pamię­taj­my, że sta­re kar­ty par­kin­go­we tra­cą waż­ność po 30 czerw­ca 2015 roku.

Andrzej Koenig