Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SPO­TKA­NIE PRO­MU­JĄ­CE PRO­JEKT „GOŚCIN­NI SPRAWNI-NIEPEŁNOSPRAWNI…”

W dniu 13 kwiet­nia (ponie­dzia­łek) odbę­dzie się spo­tka­nie pro­mu­ją­ce pro­jekt „Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych”. Spo­tka­nie, dzię­ki gościn­no­ści Pana Hen­ry­ka Koziei (wła­ści­cie­la), odbę­dzie się w Hote­lu Cie­pli­ce w Jele­nie Górze. Udział w spo­tka­niu zapo­wie­dzia­ła m.in. Pani Tere­sa Her­nik pre­zes PFRON. W spo­tka­niu wezmą rów­nież  udział wła­ści­cie­le i mena­dże­ro­wie obiek­tów bran­ży usług gościn­nych, a tak­że Pan Zbi­gniew Kowal­ski pre­zes Pol­skiej Aka­de­mii Gościn­no­ści z wykła­dem na temat: „Dla­cze­go war­to pod­jąć zatrud­nie­nie w bran­ży usług gościn­nych?”. Wyróż­nio­nym obiek­tom hote­lo­wym zosta­ną rów­nież wrę­czo­ne cer­ty­fi­ka­ty akcji „Jeste­śmy przy­jaź­ni dla wszystkich”.

Trans­mi­sję ze spo­tka­nia moż­na obej­rzeć kli­ka­jąc w poniż­szy link:

https://www.youtube.com/watch?v=R_UVnJBmpUI

Począ­tek: godz.11.00. Zapraszamy!

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds