Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we nr 7/2015 na pro­jekt i druk ulotek

Przed­mio­tem zapy­ta­nia jest zło­że­nie ofert na pro­jekt i druk ulo­tek w ramach pro­jek­tu “Akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych senio­rów 60+” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON. Szcze­gó­ły w załącznikach.