Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie w Powia­to­wym Urzę­dzie Pracy

Infor­mu­je­my, że w dniu 06 mar­ca 2015r. o godzi­nie 12.00 w Powia­to­wym Urzę­dzie Pra­cy w Jele­niej Górze odbę­dzie się spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne doty­czą­ce pro­jek­tu „Gościn­ni spraw­ni — nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja zawo­do­wa nie­peł­no­spraw­nych w branży”.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Anna Szach, tre­ner­ka pra­cy. Na spo­tka­niu poru­sza­ne będą kwe­stie doty­czą­ce  pro­jek­tu tj. zasad uczest­nic­twa i pro­gra­mu, moż­na też będzie zadać inne pyta­nia zwią­za­ne z zatrud­nie­niem osób nie­peł­no­spraw­nych. Na miej­scu dostęp­ne będą for­mu­la­rze rekru­ta­cyj­ne dla osób chęt­nych do udzia­łu w pro­jek­cie. Ser­decz­nie zapraszamy.