Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zmia­na miej­sca skła­da­nia doku­men­tów w ramach reali­za­cji pro­jek­tu “Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni…” na tere­nie woje­wódz­twa warmińsko-mazurskiego

Pro­si­my oso­by zamiesz­ka­łe na tere­nie woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go chęt­ne do udzia­łu w pro­jek­cie “Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni…”  o prze­sy­ła­nie for­mu­la­rzy na adres:

koordynator@kson.pl lub o prze­sła­nie pocz­tą tra­dy­cyj­ną  na adres: Osie­dle Robot­ni­cze 47a, 58–500 Jele­nia Góra. Adres poda­ny w ogło­sze­niu tj. Fun­da­cja na rzecz Roz­wo­ju Poten­cja­łu Ludz­kie­go “Wings Of Hope” 14–200 Iła­wa, ul. Wyszyń­skie­go 17/2 jest nie­ak­tu­al­ny. Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu: 800700025.