Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE numer 2/2015

Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest pro­duk­cja i emi­sja spo­tu pro­mo­cyj­ne­go pro­jek­tu pn. „Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON.