Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

OGŁO­SZE­NIE O WYNI­KACH ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO NR 1/2015

W ramach wybo­ru wyko­naw­cy zada­nia: druk ulo­tek i pla­ka­tów wraz z dosta­wą do sie­dzi­by zama­wia­ją­ce­go w ramach pro­jek­tu „Gościn­ni spraw­ni – nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja zawo­do­wa nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościn­nych”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON w ramach XV kon­kur­su ofert został wybra­ny: Luk­star Łukasz Mąkow­ski, ul. Zie­lo­na 39, 98–220 Zduń­ska Wola.