Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

IX Opłat­ko­we Spo­tka­nie u Św Jana Apo­sto­ła i Ewangelisty

Na spe­cjal­nej mszy św o godz 15:00 w Para­fii Św Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty na Jele­nio­gór­skiem Zabo­brzu, spo­tka­ło się w ostat­nią nie­dzie­lę ponadz 400 miesz­kań­ców Mia­sta i Regio­nu na IX już litur­gicz­nym spo­tka­niu świą­tecz­nym Osób Niepełnosprawnych.

Pro­boszcz Para­fii Ks. Krzysz­tof Kowal­czyk przy­po­mniał ini­cja­to­rów takich spo­tkań z przed dzie­wię­ciu lat wymie­ni­jąc bar­dzo cie­pło mię­dzy inny­mi obec­ne­go Ordy­na­riu­sza Die­ce­zji Gorzow­sko-Zie­lon­gór­skiej Ks Bisku­pa Ste­fa­na Reg­mun­ta i Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Mszy św prze­owd­ni­czył Ks. Biskup Marek Men­dyk. A myślą prze­wod­nią jego homi­li była przede wszyst­kim miłość bliż­nie­go, świa­do­mosć że wszy­scy jeste­śmy dzieć­mi Boga, że wszy­scy jeste­śmy sobie potrzeb­ni. W mszy św wzie­li tak­że udział Księ­ża Deka­na­tów Jele­nio­gór­skich, Pre­zy­dent Mia­sta Mar­cin Zawi­ła. Jele­nio­gó­sr­kie posłan­ki Zofia Czerw­now i Marze­na Macha­łek, a tak­że Rad­ni Rady Mia­sta i Powia­tu. Uro­czy­stość uświet­ni­ły rów­nież dzie­ci z Para­fial­nej Scho­li oraz wybit­ny tenor Euro­pej­skich scen ope­ro­wych – dziś już Jele­nio­gó­rza­nin Pan Jerzy Ryn­kie­wicz, któ­ry zapre­zen­to­wał reper­tu­ar kolęd. Wystę­py te nagro­dzo­no bra­wa­mi. W imi­nieu Osób Nie­peł­sno­spraw­nych głos zabrał Pan Leszek Kar­bow­ski Prze­wod­ni­czą­cy Jele­nio­gór­skie­go Koła Towa­rzy­stwa Wal­ki z Kalectwem.

Na tra­dy­cyj­nej Aga­pe w świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej – Domu Para­fial­nym “Arka” za sto­ła­mi zasia­dło ponad 200 nie­peł­no­spraw­nych i zapro­szo­nych gości. Były życze­nia, po raz kolej­ny zebra­nych poła­czy­ła tra­dy­cyj­na modli­twa i opła­tek, śpie­wa­no kolę­dy. Spo­tka­nie wspra­li spon­so­rzy mi.in Urząd Mia­sta, Spół­dziel­nia Simet, Sieć cukier­ni Pań­stwa Klej­now­skich , a tak­że miesz­kań­cy zabo­brza przy­go­to­wy­wu­jąc wyśmie­ni­te cia­sta. Do zoba­cze­nia za rok.