Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szan­sa na zatrud­nie­nie nie­peł­no­spraw­nych — “Gościn­ni spraw­ni-nie­peł­no­spraw­ni: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób nie­peł­no­spraw­nych w bran­ży usług gościnnych”

KSON zło­żył w Pań­stwo­wym Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych wnio­sek na zatrud­nie­nie osób nie­peł­no­spraw­nych w opar­ciu o sys­tem sta­ży w usłu­gach hote­lar­sko-gastro­no­micz­nych.  Inno­wa­cyj­ność tego pro­jek­tu, któ­ry otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie – mówi Kami­la Kur­czew­ska z Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych – pole­ga na tym, że do pra­cy na sta­no­wi­skach mana­ger­skich: asy­sten­ta ds. mar­ke­tin­gu i sprze­da­ży lub gastro&cost con­trol­le­ra przy­go­to­wy­wać będzie­my oso­by ze znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści, zmie­nia­jąc powszech­nie przy­ję­tą błęd­ną tezę, że nie­peł­no­spraw­ni mogą pra­co­wać jedy­nie w usłu­gach pomoc­ni­czych. Pro­jekt zakła­da przy­go­to­wa­nie do tego zawo­du 24 osób z tere­nu woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, ślą­skie­go i war­miń­sko-mazur­skie­go. Jako miej­sce odby­wa­nia sta­żu zapla­no­wa­no 3 reno­mo­wa­ne, wyso­ko­stan­dar­do­we hote­le. W związ­ku z powyż­szym zapra­sza­my oso­by ze znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści  do 60 roku życia, posia­da­ją­ce przy­naj­mniej pod­sta­wo­wą zna­jo­mość obsłu­gi komputera.

Pro­gram pro­jek­tu zakła­da przy­go­to­wa­nie indy­wi­du­al­ne­go pla­nu roz­wo­ju każ­de­go z uczest­ni­ków, dosko­na­le­nie pra­cow­ni­czych kom­pe­ten­cji kluczowych(kurs  kom­pu­te­ro­wy), a tak­że porad­nic­two zawo­do­we w obiek­tach bran­ży usług gościnnych.

Part­ne­rem Sej­mi­ku w zakre­sie przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go w bran­ży hote­lar­skiej i gastro­no­micz­nej jest Pol­ska Aka­de­mia Gościn­no­ści z sie­dzi­bą w Krakowie.

Pro­jekt zakoń­czy się egza­mi­nem i cer­ty­fi­ka­tem przez uczest­ni­ków, oraz utrzy­ma­nie zatrud­nie­nia 6 sta­ży­stów w okre­sie przy­naj­mniej 6 mie­się­cy. War­to­ścią doda­ną jest prze­ła­ma­nie powszech­nej prak­ty­ki nie powie­rza­nia nie­peł­no­spraw­nym odpo­wie­dzial­nych funk­cji i sta­no­wisk na począ­tek w bran­ży hote­lar­sko-gastro­no­micz­nej. Być może za przy­kła­dem kil­ku reno­mo­wa­nych hote­li pój­dą m.in.. wła­ści­cie­le biur podró­ży, na któ­rych bar­dzo liczymy. 

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tą pro­po­zy­cją zapra­sza­my do Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych z sie­dzi­bą przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47a od ponie­dział­ku do piąt­ku od 10–16, mailo­wo na biuro@kson.pl lub pod nume­rem bez­płat­nej info­li­nii 800–700-025