Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wigi­lia u Diabetyków

Ponad 50 osób — człon­ków Jele­nio­gór­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków spo­tka­ło się na dorocz­nym Opłat­ku. Potra­wy,  jak zwy­kle w przy­pad­ku cukrzy­ków nisko­ka­lo­rycz­ne, przy­go­to­wa­li wolon­ta­riu­sze dia­be­ty­cy. Podzie­li­li­śmy się opłat­kiem — mówi Wal­de­mar Wiśniew­ski Pre­zes Jele­nio­gór­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków — a potem był czas na wspól­ne śpie­wa­nie kolęd. Przy sto­le mówi­li­śmy tak­że o tym, że ten czas od poprzed­niej Wigi­lii upły­nął jak oka mgnie­nie. Jeste­śmy coraz star­si a wie­lu naszych przy­ja­ciół ode­szło od nas na sta­łe. Ta myśl skła­nia nas do reflek­sji nad kru­cho­ścią życia a tak­że czer­pa­niem rado­ści z prze­by­wa­nia razem. War­to w ten świą­tecz­ny czas, zdać sobie spra­wę tak­że z tego, że życie jest zbyt pięk­ne aby jego obraz nisz­czy­ły małe swa­ry i kon­flik­ty. Taka jest zresz­tą idea Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, gdyż we wszyst­kich dzia­ła­niach kie­ru­ją się tezą “Jeste­śmy razem, bo jest nam ze sobą dobrze”. 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds