Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Bądź­my bez­piecz­ni na drodze…”

W cza­sie kolej­ne­go spo­tka­nia Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku w dniu 25 listo­pa­da br. mówio­no o bez­pie­czeń­stwie w ruchu dro­go­wym szcze­gól­nie w okre­sie jesien­no-zimo­wej sza­ru­gi. Gość­mi spo­tka­nia byli aspi­ran­ci Jele­nio­gór­skiej Komen­dy Poli­cji: Pani Ber­na­det­ta Bukow­ska i Pan Woj­ciech Toma­szew­ski, któ­rzy poin­for­mo­wa­li o nowych prze­pi­sach ruchu dro­go­we­go wpro­wa­dza­ją­cych obo­wią­zek nosze­nia przez wszyst­kich pie­szych ele­men­tów odbla­sko­wych. Jak­kol­wiek doty­czy to obsza­rów poza zabu­do­wa­nia­mi, to w dobrze poję­tym inte­re­sie wła­snym powin­ni­śmy zadbać o to, tak­że w pie­szym ruchu miej­skim. Brak takie­go odbla­sku po zmierz­chu jest kara­ny man­da­tem w wyso­ko­ści od 20,- do 500,- zł , a Poli­cja szcze­gól­nie na tę pre­wen­cję tej jesie­ni i zimy będzie zwra­ca­ła uwa­gę. „ Rów­nież pre­wen­cyj­nie Jele­nio­gór­ska Poli­cja prze­ka­że do KSON sto­sow­ną ilość odbla­sków, w któ­re wypo­sa­ży­my swo­ich człon­ków i pod­opiecz­nych” mówi Miro­sła­wa Joś­ko Sekre­tarz SIW. Poru­szo­no rów­nież spra­wę spe­cjal­ne­go ozna­cze­nia osób sła­bo­wi­dzą­cych i nie­wi­do­mych poprzez posłu­gi­wa­nie się m.in. bia­łą laską.

Sto­wa­rzy­sze­nie Inwa­li­dów Wzro­ku ma zamiar dodat­ko­wo wpro­wa­dzić i upo­wszech­nić zwy­czaj codzien­ne­go uży­wa­nia przez inwa­li­dów wzro­ku żół­te­go odbla­sko­we­go znacz­ka z trze­ma czar­ny­mi punk­ta­mi. Takie ozna­ko­wa­nie sto­su­ją nasi zachod­ni sąsie­dzi, co wpły­wa na zmniej­sze­nie licz­by wypad­ków dro­go­wych oraz pod­no­si poczu­cie bez­pie­czeń­stwa inwa­li­dów wzro­ku nie tyl­ko w ruchu dro­go­wym. Mówio­no rów­nież o kul­tu­rze w ruchu dro­go­wym, a szcze­gól­nie o odbie­ga­ją­cych od zachod­nich prak­tyk nie­wła­ści­wych zacho­wa­niach na jele­nio­gór­skich uli­cach, nie ustę­po­wa­niu pierw­szeń­stwa oso­bom ocze­ku­ją­cym na przej­ście przez uli­cę na pasach /przy bra­ku świateł/. Zda­rza się, że rowe­rzy­ści i rol­ka­rze nie zwra­ca­ją nale­ży­tej uwa­gi na spa­ce­ro­wi­czów i prze­chod­niów na chod­ni­kach i tra­sach rowe­ro­wych. W dru­giej czę­ści spo­tka­nia Pani Agniesz­ka Smo­liń­ska – biblio­te­karz Książ­ni­cy Kar­ko­no­skiej zapre­zen­to­wa­ła nowo­ści Wypo­ży­czal­ni Książ­ki Mówio­nej w Jele­niej Górze. Zapro­si­ła wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do korzy­sta­nia z boga­tych zbio­rów książ­ki mówio­nej w Książ­ni­cy , któ­ra zgro­ma­dzi­ła ponad 2 i pół tysią­ca tytu­łów na kase­tach i ponad 1 500 tytu­łów na pły­tach CD i MP3. Wypo­ży­czal­nia Książ­ki Mówio­nej czyn­na jest we wtor­ki i czwart­ki w godzi­nach od 10.00 do 15.00. Z ini­cja­ty­wy Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku pod­ję­tej pod­czas spo­tka­nia utwo­rzo­ny zosta­nie „Kącik Książ­ki Mówio­nej” pod redak­cją Agniesz­ki Smo­liń­skiej w biu­le­ty­nie KSON „Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ” oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.kson.pl

{AG}galeria18{/AG}

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds