Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

FESTI­WAL ŻYCIA – WOLĘ BYĆ

Fun­da­cja Alter­na­tyw Cywi­li­za­cyj­nych — Żyć Inaczej

Pro­jekt Festi­wa­lu jest wypeł­nie­niem pod­sta­wo­wej misji naszej Fun­da­cji tj. posza­no­wa­nia wszyst­kie­go co ist­nie­je. Prze­sła­nie to odwo­łu­je się zarów­no do idei eko­lo­gii głę­bo­kiej, jak i „czci dla ist­nie­nia” w wymia­rze filo­zo­ficz­nym. Nasz Festi­wal ma być mani­fe­sta­cją war­to­ści wyro­słych z takiej posta­wy. Ini­cja­ty­wą tą chce­my zjed­no­czyć wszyst­kich, któ­rzy opo­wia­da­ją się prze­ciw­ko wszel­kim uza­leż­nie­niom: od nar­ko­ty­ków, alko­ho­lu, niko­ty­ni­zmu i innych uży­wek. Ci wszy­scy, któ­rym są dro­gie war­to­ści odwo­łu­ją­ce się do czci wszyst­kie­go, co ist­nie­je są sojusz­ni­ka­mi naszej misji. To w ich imie­niu i dla nich ma na naszym Festi­wa­lu brzmieć muzy­ka, dziać się teatr, two­rzyć sztu­ka i toczyć się dys­kurs. Pod­nieś się i ty – lepiej bądź.

W naszym prze­sła­niu war­to­ści wyni­ka­ją­ce z czci dla ist­nie­nia (wszyst­kie­go, co stwo­rzo­ne) okre­śla­ją dwa wymia­ry bycia czło­wie­ka: bio­lo­gicz­ny i kul­tu­ro­wy. Pierw­szy zakła­da ochro­nę natu­ral­ne­go śro­do­wi­ska, budo­wa­nie kul­tu­ry eko­lo­gicz­nej, wspie­ra­nie ini­cja­tyw popra­wy sta­nu natu­ry, dzia­ła­nie na rzecz posza­no­wa­nia zdro­wia czło­wie­ka w opar­ciu o holi­stycz­ną wizję egzy­sten­cji. Dru­gi zaś – reflek­sję nad mode­la­mi życia, któ­re odwo­łu­ją się do posza­no­wa­nia ist­nie­nia, krze­wie­nie kul­tu­ry dia­lo­gu a nie wal­ki, prze­ciw­sta­wia­nie się wszel­kim for­mom nihi­li­zmu, wspo­ma­ga­nie form twór­czo­ści arty­stycz­nej afir­mu­ją­cej życie, ochro­na naj­cen­niej­szych w tej mie­rze osią­gnięć arty­stycz­nych i kul­tu­ro­wych minio­nych wie­ków, bada­nie nowych tech­no­lo­gii i ich wpły­wu na roz­wój czło­wie­ka, for­mu­ło­wa­nie nowych wizji cywi­li­za­cyj­nych. Tezy te są wprost reali­za­cją celów sta­tu­to­wych naszej Fundacji.

Nasz Festi­wal Życia kie­ro­wa­ny jest do tych, któ­rzy wolą być. Znajdź się wśród nich i Ty. Nie stój z boku. Chodź z nami. Opo­wiedz się wresz­cie jed­no­znacz­nie za życiem a nie śmier­cią, bia­łym a nie czar­nym, miło­ścią a nie nie­na­wi­ścią, poko­jem a nie woj­ną. Oto alter­na­ty­wy jak naj­bar­dziej real­ne, wybo­ry nie­unik­nio­ne – a gdzie ty jesteś?

Oto głów­ne nur­ty nasze­go Festi­wa­lu i wyda­rze­nia, któ­re planujemy.

MUZY­KA – któ­ra roz­brzmie­wać będzie na sce­nie usta­wio­nej na wol­nym powie­trzu. Zapro­si­my zespo­ły głów­nie pol­skiej alter­na­tyw­nej sce­ny roc­ko­wej, gra­ją­ce w słusz­nej spra­wie, a więc nie byle co, nie wia­do­mo po co i nie wia­do­mo dla kogo. Na odwrót: wycho­dzą na sce­nę tyl­ko po, by coś przekazać.

TEATR – gra­ny w prze­strze­niach nie-teatral­nych, teatr histe­rycz­nie nie­po­praw­ny i panicz­nie ważny.

INNA SZTU­KA – to sztu­ka nowych mediów i efe­me­rycz­nych per­for­man­ces, zawsze waż­na i na pew­no kontrowersyjna.

SEMI­NA­RIA I WARSZ­TA­TY – zakła­da­ją­ce wspól­ne bycie i two­rze­nie w gru­pie. Tu widzi­my – dzia­ła­nia inte­gra­cyj­ne, work­sho­py arty­stycz­ne, tre­nin­gi psychoterapeutyczne.

Na naszym Festi­wa­lu będą sto­iska ze zdro­wą żyw­no­ścią i poka­zy kuch­ni makro­bio­tycz­nej i wege­ta­riań­skiej.   Będą tak­że poka­zy spraw­no­ści fizycz­nej – jak poka­zy sztuk walk i inne. Chce­my w tym blo­ku zor­ga­ni­zo­wać pół­ma­ra­ton bie­go­wy bie­gną­cy atrak­cyj­ny­mi tra­sa­mi. Udo­stęp­ni­my miej­sca dla kam­pa­nii onko­lo­gicz­nych, kar­dio­lo­gicz­nych a tak­że dla ruchu pobie­ra­nia szpi­ku kostnego.

Będzie­my tak­że wyda­wać naj­szyb­szą na świe­cie Gaze­tę Festi­wa­lo­wą reda­go­wa­ną wprost z uczest­ni­ka­mi Festiwalu.

Pla­nu­je­my tak­że usta­wie­nie Namio­tu Oczysz­czeń, gdzie będzie moż­na się w nie­kon­wen­cjo­nal­ny, ale za to głę­bo­ki spo­sób się wyspo­wia­dać, a tak­że Namio­tu Świa­dectw, gdzie swo­imi dra­ma­tycz­ny­mi doświad­cze­nia­mi wycho­dze­nia z nało­gów i upad­ków życio­wych dzie­lić się będą ozdro­wień­cy, ludzie któ­rzy na nowo zbu­do­wa­li sie­bie. W fina­le zbu­du­je­my Bra­mę Życia, przez któ­rą przej­dą wszy­scy uczest­ni­cy Festi­wa­lu. Będzie to swo­isty per­for­man­ces reje­stro­wa­ny na płyt­kach dvd, któ­re potem roze­śle­my uczestnikom.