Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szla­kiem Jele­nio­gór­skich Kopal­ni Sre­bra i Złota…

Na Wyciecz­ce zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych dofi­nan­so­wa­nej przez Urząd Mia­sta w ubie­głą nie­dzie­lę wybra­ło się ponad 30 osób. Wyciecz­ka odkry­wa­ła nie­zna­ne miej­sca zwią­za­ne z histo­rią Jele­niej Góry i pro­wa­dzi­ła śla­da­mi for­ty­fi­ka­cji, miejsc histo­rycz­ne­go usy­tu­owa­nia mły­nów, bie­lar­ni płó­cien lnia­nych oraz sty­lo­wych ogro­dów. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ła się opo­wieść Pana Euge­niu­sza Gro­no­sta­ja o tajem­ni­cach Jele­nio­gór­skie­go ryn­ku z pod­zie­mia­mi ratu­sza włącz­nie. Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li mapy z zazna­czo­ny­mi daw­ny­mi for­ty­fi­ka­cja­mi, a dodat­ko­wo kom­pu­te­ro­wą wizu­ali­za­cję Bra­my Zam­ko­wej i sta­re­go Ratu­sza sprzed 1739 roku. Uczest­ni­cy wyciecz­ki, dłu­go­let­ni miesz­kań­cy mia­sta, po raz pierw­szy mie­li oka­zję zwie­dzić ratu­szo­we piw­ni­ce i spoj­rzeć na mia­sto z plat­for­my wido­ko­wej wie­ży zamkowej.

Naj­bliż­szą nie­dzie­lę tj. 6.07.2014 r. KSON i Pan Euge­niusz Gro­no­staj zapra­sza­ją na kolej­ną już trze­cią wypra­wę, tym razem po sta­rych jele­nio­gór­skich kopal­niach sre­bra i zło­ta. Liczyć się trze­ba z umiar­ko­wa­nym wysił­kiem, ponie­waż tra­sa będzie wio­dła przez wznie­sie­nia oko­licz­nych gór Kaczaw­skich (Stro­miec i Góra Szy­bow­co­wa) zale­ca­my kij­ki nor­dic wal­king. Wyciecz­kę roz­pocz­nie­my spo­tka­niem uczest­ni­ków na pętli MZK auto­bu­su nr 1 w Jeżo­wie Sudec­kim o godzi­nie 10:00 , czas wyciecz­ki ok. 4 godzin. Wyciecz­ka bezpłatna.

Zapra­sza­my!