Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ogól­no­pol­ski Dzień Diabetyków

W ubie­głą sobo­tę człon­ko­wie i przy­ja­cie­le jele­nio­gór­skich dia­be­ty­ków spo­tka­li się w Miej­skim Cen­trum Kul­tu­ry w Pie­cho­wi­cach na swo­im świę­cie, któ­re­go gospo­da­rzem był Klub Dia­be­ty­ka w Pie­cho­wi­cach. Po raz pierw­szy obcho­dzi­li­śmy tak uro­czy­ście nasze świę­to — mówi Pan Wal­de­mar Wiśniew­ski, Pre­zes Zarzą­du Koła Miej­skie­go w Jele­niej Górze i Zarzą­du Oddzia­łu Rejo­no­we­go PSD. Swo­ją dzia­łal­no­ścią obej­mu­je­my obszar całe­go sub­re­gio­nu jele­nio­gór­skie­go w któ­rym funk­cjo­nu­je 6 Kół z nastę­pu­ją­cych miej­sco­wo­ści: Zgo­rze­lec, Pieńsk, Bole­sła­wiec, Lubań, Leśna, Jele­nia Góra i Pie­cho­wi­ce. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­ła też 8 – oso­bo­wa dele­ga­cja z Koła PSD w Zgo­rzel­cu. Sza­cu­je się, że w Pol­sce oko­ło 4 mln. ludzi cho­ru­je na cukrzy­cę. To cho­ro­ba cywi­li­za­cyj­na zagra­ża­ją­ca coraz więk­szej ilo­ści ludziom, któ­ra coraz czę­ściej się­ga po mło­de poko­le­nia. Brak ruchu, nie­ra­cjo­nal­ne zasa­dy żywie­nia i swo­ista leko­ma­nia to głów­ne powo­dy dla któ­rych cukrzy­ca nazy­wa­na jest „mat­ką innych cho­rób”. Wie­lu ludzi żyje z nie­świa­do­mo­ścią swo­ich dole­gli­wo­ści, któ­rych pod­ło­żem zda­niem spe­cja­li­stów jest wła­śnie cukrzy­ca. Zapo­bie­gaj­my tej cho­ro­bie – mówi Pan Wal­de­mar, a naj­lep­szą pro­fi­lak­ty­ką jest ruch i czę­ste bada­nie stę­że­nia glu­ko­zy we krwi.

W czę­ści ofi­cjal­nej zosta­ły wrę­czo­ne podzię­ko­wa­nia pię­ciu wyróż­nio­nym oso­bom za wspie­ra­nie i pomoc w dzia­łal­no­ści Koła. Wyróż­nio­no: Elż­bie­tę Zakrzew­ską, Annę Sus, Andrze­ja Wój­ci­ka, Kry­sty­nę i Zbi­gnie­wa Kowa­li­ków i Pre­ze­sa Wal­de­ma­ra Wiśniew­skie­go. Były infor­ma­cje o zasa­dach zdro­we­go żywie­nia i przy­kła­do­we ćwi­cze­nia relak­sa­cyj­ne. A ponie­waż ruch jest naj­lep­szym lekar­stwem na cukrzy­cę to dal­sza część spo­tka­nia odby­wa­ła się przy tań­cach i akom­pa­nia­men­cie zespo­łu muzycznego.

Koło Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Dia­be­ty­ków ma swo­ją sie­dzi­bę w KSON przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47A w Jele­niej Górze. Od 14 lat spo­tka­nia odby­wa­ją się w każ­dą śro­dę od godzi­ny 15. Moż­na też zasię­gać infor­ma­cji tele­fo­nicz­ne pod nume­rem bez­płat­nej info­li­nii 800 700 025.