Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­gram Ogra­ni­cza­nia Niskiej Emi­sji dla Mia­sta Kra­ko­wa — Fun­da­cja Agenor

Od 17 stycz­nia 2014 r. w Kra­ko­wie moż­na skła­dać wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie wymia­ny pie­ców węglo­wych na inne roz­wią­za­nia grzewcze.

Podob­nie jak w ubie­głym roku, dzię­ki poro­zu­mie­niu z dostaw­ca­mi mediów i paliw tj. MPEC S.A., EDF Kra­ków S.A., Elek­trow­nia Ska­wi­na S.A., PGNiG S.A.- Biu­ro Han­dlo­we Regio­nu Kra­kow­skie­go oraz Tau­ron Sprze­daż Sp. Z o.o., moż­li­we jest uzy­ska­nie nawet 100% dota­cji. W kwe­stii prio­ry­te­tów w zakre­sie wymia­ny pie­ców węglo­wych, pre­fe­ro­wa­ne będą te rejo­ny Kra­ko­wa, któ­re mają naj­więk­szy pro­blem z powietrzem

Na jaki cel może być udzie­lo­na dota­cja celowa?

Dota­cja celo­wa, zwa­na dalej dota­cją może być udzie­lo­na na reali­za­cję zadań inwe­sty­cyj­nych z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska obejmujących:

 1. trwa­łą zmia­nę sys­te­mu ogrze­wa­nia opar­te­go na pali­wie sta­łym na:
 • - pod­łą­cze­nie do miej­skiej sie­ci ciepłowniczej,
 • - ogrze­wa­nie gazowe,
 • - ogrze­wa­nie elektryczne,
 • - ogrze­wa­nie olejowe,
 • - odna­wial­ne źró­dło energii,
 1. insta­la­cję odna­wial­ne­go źró­dła energii,
 2. pod­łą­cze­nie cie­płej wody użyt­ko­wej zwią­za­ne z likwi­da­cją pale­nisk węglowych

Kto może ubie­gać się o dotację?

Upraw­nio­nym do skła­da­nia wnio­sków o udzie­le­nie dota­cji są:

 1. pod­mio­ty nie­za­li­czo­ne do sek­to­ra finan­sów publicz­nych, w szczególności:
 • - oso­by fizyczne,
 • - wspól­no­ty mieszkaniowe,
 • - oso­by prawne,
 • - przed­się­bior­cy,
 1. jed­nost­ki sek­to­ra finan­sów publicz­nych będą­ce gmin­ny­mi lub powia­to­wy­mi oso­ba­mi prawnymi

Jaka jest wyso­kość dotacji?

Dota­cja będzie przy­dzie­la­na w wyso­ko­ści do 100% ponie­sio­nych kosz­tów, z zastrze­że­niem zapi­sów Roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z dnia 13 paź­dzier­ni­ka 2006 roku w spra­wie usta­le­nia mapy pomo­cy regio­nal­nej (Dz. U. Nr 190,poz. 1402), ale nie wię­cej niż:

900 zł za każ­dy kW:

 • - mocy nowe­go źró­dła ogrze­wa­nia w przy­pad­ku likwi­da­cji pale­nisk lub kotłow­ni węglowych,
 • - mocy nowe­go źró­dła cen­tral­nej wody użytkowej,
 • - mocy zain­sta­lo­wa­nej pom­py ciepła

1 000 zł za każ­dy metr kwa­dra­to­wy w przy­pad­ku zain­sta­lo­wa­nia kolek­to­ra słonecznego.

Od 1 mar­ca na os. Zgo­dy 2 został uru­cho­mio­ny punkt infor­ma­cyj­no-dorad­czy.
W punk­cie takim, moż­na pobrać wnio­sek, uzy­skać pomoc w jego wypeł­nie­niu,
a tak­że uzy­skać infor­ma­cję, nt. dostaw­ców cie­pła dla poszcze­gól­nych budynków.

Gdzie zło­żyć wiosek?

Wnio­sek może być zło­żo­ny w Urzę­dzie Mia­sta Kra­ko­wa, Kan­ce­la­rii Magi­stra­tu pl. Wszyst­kich Świę­tych 3/4 lub w Punk­cie Obsłu­gi Miesz­kań­ców os. Zgo­dy 2- pokój 7, jak rów­nież prze­sła­ny na adres: Wydział Kształ­to­wa­nia Śro­do­wi­ska UMK, 31–949 Kra­ków,
os. Zgo­dy 2.

Wzór wnio­sku wraz z wyka­zem wyma­ga­nych załącz­ni­ków jest dostęp­ny na stro­nie www.bip.krakow.pl oraz w Punk­cie Obsłu­gi Miesz­kań­ców os. Zgo­dy 2- pokój 7, Kan­ce­la­rii Magi­stra­tu — pl. Wszyst­kich Świę­tych 3/4.

Lokal­ny pro­gram osłonowy

Dla osób naj­uboż­szych oraz , któ­re już zli­kwi­do­wa­ły lub zli­kwi­du­ją pie­ce węglo­we powstał­Lo­kal­ny pro­gram osło­no­wy, któ­ry zakła­da dopła­ty dla tych miesz­kań­ców, któ­rzy ponio­są zwięk­szo­ne kosz­ty ogrze­wa­nia loka­lu zwią­za­ne z trwa­łą zmia­ną sys­te­mu grzew­cze­go. Z pro­gra­mu mogą sko­rzy­stać oso­by samot­ne, któ­rych mie­sięcz­ny dochód nie prze­kra­cza 2 tys. 439 zł net­to i rodzi­ny, w któ­rych mie­sięcz­ny dochód na oso­bę nie będzie więk­szy 1 tys. 368 zł net­to. — Miesz­kań­cy naj­mniej zara­bia­ją­cy otrzy­ma­ją 100% róż­ni­cy mię­dzy kosz­ta­mi sta­re­go ogrze­wa­nia i nowe­go, a pozo­sta­łe gru­py według docho­dów —  odpo­wied­nio 75 i 50%.

Lo­kal­ny pro­gram osło­no­wy re­ali­zo­wa­ny bę­dzie w la­tach 2014–2022. Mia­sto w tym cza­sie ma za­miar prze­zna­czyć na do­pła­ty ok. 6,4 mln zł. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o zasa­dach ubie­ga­nia się o pomoc znaj­du­ją się na stro­nie www.mops.krakow.pl