Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Muzea chcą być dla niepełnosprawnych

W załącz­ni­ku infor­ma­cja pra­so­wa doty­czą­ca pro­ble­mów przy­sto­so­wy­wa­nia muze­ów dla nie­peł­no­spraw­nych, jakie poru­sza­no na pierw­szej ogól­no­pol­skiej kon­fe­ren­cji “Zero barier — muzea dla nie­peł­no­spraw­nych”. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z treścią.Więcej w załączniku.