Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PRZEDE WSZYST­KIM DZIECKO…

Zespół Pla­có­wek Szkol­no — Wycho­waw­czo — Rewa­li­da­cyj­nych w Cie­szy­nie, z sie­dzi­bą przy uli­cy Woj­ska Pol­skie­go 3 jest naj­więk­szą spe­cja­li­stycz­ną pla­ców­ką publicz­ną w Powie­cie Cie­szyń­skim z ponad 56 let­nią tra­dy­cją. Kształ­ci, wycho­wu­je i obej­mu­je wie­lo­spe­cja­li­stycz­ną pomo­cą dzie­ci i mło­dzież nie­peł­no­spraw­ną inte­lek­tu­al­nie w stop­niu lek­kim, umiar­ko­wa­nym, znacz­nym, głę­bo­kim, ze sprzę­żo­ny­mi nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi . W ostat­nich latach Pla­ców­ka wyspe­cja­li­zo­wa­ła się w edu­ka­cji, kom­plek­so­wej tera­pii i reha­bi­li­ta­cji, dzie­ci i mło­dzie­ży z auty­zmem. . W skład Zespo­łu Pla­có­wek wcho­dzą:
— Wcze­sne Wspo­ma­ga­nie Roz­wo­ju Dziec­ka
— Ośro­dek Rewa­li­da­cyj­no — Wycho­waw­czy
— Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 8
— Zespo­ły Rewa­li­da­cyj­no — Wycho­waw­cze
— Gim­na­zjum nr 4
‑Szko­ła Zawo­do­wa nr 5
— Szko­ła Przy­spo­sa­bia­ją­ca do Pra­cy
— Internat

Pla­ców­ka poprzez reha­bi­li­ta­cję, naukę i wycho­wa­nie stwa­rza warun­ki do roz­wo­ju poma­ga­jąc każ­de­mu dziec­ku odna­leźć swo­je miej­sce w rodzi­nie i naj­bliż­szym oto­cze­niu.
Ota­cza­my dziec­ko wła­ści­wą i facho­wą opie­ką pra­cu­jąc w opar­ciu o opra­co­wa­ny dla każ­de­go ucznia indy­wi­du­al­ny pro­gram edu­ka­cyj­ny oraz tera­peu­tycz­ny.
Uczy­my umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, zaba­wy, komu­ni­ka­cji, pra­wi­dło­wych rela­cji inter­per­so­nal­nych, roz­wi­ja­my jego spraw­no­ści umy­sło­we i fizyczne.

1. Pozio­my edukacji

Szko­ła Pod­sta­wo­wa obej­mu­je edu­ka­cją uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią w stop­niu lek­kim, umiar­ko­wa­nym, znacz­nym oraz auty­zmem. Naj­waż­niej­szym celem edu­ka­cji jest roz­wi­ja­nie auto­no­mii ucznia, wdra­ża­nie go do życia spo­łecz­ne­go, wypo­sa­że­nie go w takie umie­jęt­no­ści i wia­do­mo­ści, któ­re w przy­szło­ści pozwo­lą mu na funk­cjo­no­wa­nie w życiu spo­łecz­nym. W szko­le pod­sta­wo­wej ucznio­wie reali­zu­ją wszyst­kie przed­mio­ty, jed­nak ich zakres i tre­ści dosto­so­wa­ne są do indy­wi­du­al­nych potrzeb każ­de­go ucznia. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są z wyko­rzy­sta­niem metod akty­wi­zu­ją­cych, co pozwa­la na bez­po­śred­nie i moż­li­wie naj­peł­niej­sze pozna­nie ota­cza­ją­ce­go świa­ta z wyko­rzy­sta­niem inno­wa­cyj­nych form pra­cy. Współ­cze­sna edu­ka­cja daje moż­li­wość reali­za­cji zajęć z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snej tech­no­lo­gii kom­pu­te­ro­wej w pro­fe­sjo­nal­nie wypo­sa­żo­nych salach mul­ti­me­dial­nych. Nie lada atrak­cją dla uczniów są zaję­cia pro­wa­dzo­ne na tabli­cy inte­rak­tyw­nej. W naszej szko­le sta­ra­my się stwo­rzyć uczniom jak naj­bar­dziej przy­ja­zne warun­ki, w któ­rych mogą czuć się bez­piecz­ni i w peł­ni akcep­to­wa­ni. Dzię­ki pro­gra­mom edu­ka­cyj­no tera­peu­tycz­nym, któ­re pozwa­la­ją na indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go ucznia, gwa­ran­tu­je­my moż­li­wość odno­sze­nia suk­ce­sów we wszyst­kich dzie­dzi­nach. Sale, w któ­rych uczą się nasi ucznio­wie są kolo­ro­we, weso­łe, przy­ja­zne dobrze wypo­sa­żo­ne w pomo­ce dydak­tycz­ne.
W kla­sach 1–3 zapo­zna­je­my dzie­ci z naj­bliż­szym oto­cze­niem, uczy­my współ­dzia­ła­nia w gru­pie, ćwi­czy­my wyko­ny­wa­nie pro­stych czyn­no­ści, w tym czyn­no­ści samo­ob­słu­go­wych.
W kla­sach 4–6 prze­cho­dzi­my do naucza­nia przed­mio­to­we­go sto­su­jąc zasa­dę kore­la­cji. Ćwi­czy­my i dosko­na­li­my tech­ni­ki szkol­ne, wypo­sa­ża­my uczniów w nie­zbęd­ne wia­do­mo­ści i umiejętności.

Przej­ście uczniów do gim­na­zjum ze szko­ły pod­sta­wo­wej nie wią­że się ze zmia­ną oto­cze­nia. Prze­cho­dzą oni do kla­sy gim­na­zjal­nej w podob­nym skła­dzie uczniow­skim co pozwa­la unik­nąć nie­po­trzeb­ne­go stre­su i lęku. Trzy­let­ni okres nauki ma przy­go­to­wać pod­opiecz­nych do doko­na­nia wybo­rów edu­ka­cyj­nych odpo­wied­nich do ich moż­li­wo­ści per­cep­cyj­nych, uzdol­nień i osią­gnięć oraz roz­bu­dzać aspi­ra­cje edu­ka­cyj­ne. Słu­żą temu odpo­wied­nio dosto­so­wa­ne pro­gra­my naucza­nia, cie­ka­wa ofer­ta zajęć poza­lek­cyj­nych. Poma­ga­my naszym uczniom w prze­ła­my­wa­niu barier i osią­ga­nie suk­ce­sów na mia­rę ich moż­li­wo­ści.
Naukę w gim­na­zjum koń­czy egza­min, dosto­so­wa­ny do moż­li­wo­ści uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­na w stop­niu lek­kim. By i tu stwo­rzyć naszym uczniom ide­al­ne warun­ki przy­go­to­wu­ją­ce do tego egza­mi­nu, szko­ła orga­ni­zu­je dodat­ko­we zaję­cia z przed­mio­tów egza­mi­na­cyj­nych.
Zasad­ni­cza Szko­ła Zawo­do­wa kształ­ci mło­dzież dając im moż­li­wość naby­cia kwa­li­fi­ka­cji, któ­re są nie­zbęd­ne do wyko­ny­wa­nia przy­szłe­go zawo­du. Nasza szko­ła sta­ra się podą­żać za tren­da­mi na ryn­ku pra­cy i kształ­ci uczniów w nastę­pu­ją­cych zawo­dach: kucharz, malarz — tape­ciarz, cukier­nik, pie­karz, sprze­daw­ca, pra­cow­nik pomoc­ni­czy obsłu­gi hote­lo­wej, tech­no­log robót wykoń­cze­nio­wych Nauka zawo­du odby­wa się w pra­cow­niach i salach warsz­ta­to­wych na tere­nie pla­ców­ki oraz w zaprzy­jaź­nio­nych insty­tu­cjach. Ucznio­wie kształ­cą­cy się w kie­run­kach gastro­no­micz­nych uczą się w spe­cjal­nie dosto­so­wa­nych pra­cow­niach tech­no­lo­gicz­nych. Prak­ty­ki odby­wa­ją się w warsz­ta­cie szkol­nym, gdzie wycho­wan­ko­wie uczą się zarów­no pra­cy w kuch­ni, jak rów­nież obsłu­gi klien­ta. Pod okiem doświad­czo­nych instruk­to­rów ucznio­wie posze­rza­ją swo­je umie­jęt­no­ści i zain­te­re­so­wa­nia, zdo­by­wa­ją doświad­cze­nie zawo­do­we pod­czas kon­kur­sów i imprez o cha­rak­te­rze zawo­do­wym orga­ni­zo­wa­nych w szko­le i poza nią.
Szko­ła Przy­spo­sa­bia­ją­ca do Pra­cy jest ofer­tą edu­ka­cyj­ną dla mło­dzie­ży z głęb­szą nie­peł­no­spraw­no­ścią po ukoń­czo­nym gim­na­zjum. Zapew­nia kon­ty­nu­ację pro­ce­su edu­ka­cyj­no-tera­peu­tycz­ne­go, a tak­że przy­go­to­wu­je uczniów do pod­ję­cia aktyw­no­ści spo­łecz­nej, dzię­ki któ­rej zdo­by­wa­ją sze­reg umie­jęt­no­ści wcho­dzą­cych w zakres róż­nych zawo­dów lub umie­jęt­no­ści przy­dat­nych na sta­no­wi­skach pra­cy na mia­rę swo­ich potrzeb i moż­li­wo­ści.
Zaję­cia mają cha­rak­ter prak­tycz­ny w for­mie zajęć warsz­ta­to­wych, jak np. w zaprzy­jaź­nio­nej szklar­ni, gdzie ucznio­wie zapo­zna­ją się bez­po­śred­nio z obo­wiąz­ka­mi pra­cow­ni­ka oraz przy­go­to­wu­ją się do pod­ję­cia pra­cy na okre­ślo­nym sta­no­wi­sku.
Inne naby­te umie­jęt­no­ści ucznio­wie wyko­rzy­stu­ją do two­rze­nia ele­men­tów deko­ra­cyj­nych, szy­cia ręcz­ne­go i maszy­no­we­go, przy­go­to­wa­nia posił­ków, robie­nia prze­two­rów, pra­so­wa­nia, drob­nych napraw sto­lar­skich, pie­lę­gna­cji i hodow­li roślin, zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nów wokół szko­ły, pro­wa­dze­nia prac porząd­ko­wych oraz pro­wa­dze­nia gospo­dar­stwa domo­we­go w miesz­ka­niu tre­nin­go­wym na tere­nie pla­ców­ki.
Pla­ców­ka wspo­ma­ga rów­nież uczniów i rodzi­ców w nawią­za­niu kon­tak­tów
z zakła­da­mi pra­cy, po zakoń­cze­niu edu­ka­cji oraz współ­pra­cu­je z Dzien­nym Ośrod­kiem Wspar­cia dla Osób Doro­słych, w któ­rym absol­wen­ci mogą posze­rzać naby­te umie­jęt­no­ści, w przy­pad­ku bra­ku moż­li­wo­ści pod­ję­cia pra­cy.
Ośro­dek Rewa­li­da­cyj­no Wycho­waw­czy zapew­nia dzie­ciom i mło­dzie­ży z upo­śle­dze­niem umy­sło­wym w stop­niu głę­bo­kim oraz sprzę­że­nia­mi udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­no-tera­peu­tycz­nych, rewa­li­da­cyj­no-wycho­waw­czych oraz zaję­ciach spe­cja­li­stycz­nych, pro­wa­dzo­nych indy­wi­du­al­nie lub w zespo­łach. Zapew­nia­my swo­im pod­opiecz­nym w wie­ku od 3 do 25 lat kom­plek­so­wą opie­kę i wie­lo­spe­cja­li­stycz­ną pomoc w zakre­sie rewa­li­da­cji, edu­ka­cji, tera­pii psy­cho­lo­gicz­nej, tera­pii logo­pe­dycz­nej, neu­ro­lo­go­pe­dycz­nej oraz reha­bi­li­ta­cji rucho­wej, świad­czo­ną w odpo­wied­nich warun­kach z uwzględ­nie­niem indy­wi­du­al­nych moż­li­wo­ści i potrzeb. Ośro­dek ofe­ru­je rów­nież spe­cja­li­stycz­ne wspar­cie dla rodzin.
Pod­czas zajęć sto­su­je się róż­ne for­my oddzia­ły­wań tera­peu­tycz­nych. Pro­wa­dzo­ny jest tre­ning umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, w zakres któ­re­go wcho­dzą kształ­to­wa­nie pod­sta­wo­wych umie­jęt­no­ści samo­ob­słu­go­wych, wdra­ża­nie do wła­ści­we­go zacho­wa­nia się w miej­scach publicz­nych.
Roz­wi­ja­ne są umie­jęt­no­ści poro­zu­mie­wa­nia się z wyko­rzy­sta­niem komu­ni­ka­cji alter­na­tyw­nej i wspo­ma­ga­ją­cej w tera­pii i edu­ka­cji.
Funk­cję opie­kuń­czo-wycho­waw­czą w Pla­ców­ce speł­nia inter­nat, któ­ry w okre­sie nauki szkol­nej dla wie­lu uczniów sta­je się dru­gim domem i zapew­nia im pra­wi­dło­we warun­ki do roz­wo­ju psy­cho­fi­zycz­ne­go, ale tak­że przy­zwy­cza­ja mło­dych ludzi do samo­dziel­ne­go byto­wa­nia, nauki współ­ży­cia w zespo­le, wyro­bie­nia poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści, naucze­nia wła­ści­wej orga­ni­za­cji cza­su wol­ne­go poprzez roz­wi­ja­nie i roz­bu­dza­nie zain­te­re­so­wań i uka­zy­wa­nie pozy­tyw­nych wzorców.

2. Rewa­li­da­cja w Placówce

Dba­jąc o wszech­stron­ny roz­wój dzie­ci i mło­dzie­ży, zapew­nia­my sze­ro­ką gamę zajęć spe­cja­li­stycz­nych i rewa­li­da­cyj­nych, któ­rych głów­nym celem jest uspraw­nia­nie zabu­rzo­nych funk­cji i ich kom­pen­sa­cja. Zaję­cia­mi tymi obję­te są dzie­ci już od naj­młod­szych lat, w ramach zajęć wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziec­ka, od chwi­li wykry­cia nie­peł­no­spraw­no­ści. Spe­cja­li­stycz­ny­mi for­ma­mi rewa­li­da­cji ucznio­wie naszej pla­ców­ki obję­ci są w trak­cie całe­go cyklu kształ­ce­nia. Pro­wa­dzo­ne są one przez wyso­ce wyspe­cja­li­zo­wa­nych nauczy­cie­li.
Mają one na celu uspraw­nia­nie zabu­rzo­ne­go roz­wo­ju psy­cho­fi­zycz­ne­go, sty­mu­lo­wa­nie roz­wo­ju mowy i języ­ka, uspraw­nia­nie zabu­rzo­nych funk­cji zmy­słów, przy­go­to­wa­nia do nauki szkol­nej, obni­że­nia napię­cia emo­cjo­nal­ne­go, polep­sze­nia rela­cji rówie­śni­czych i umie­jęt­no­ści pra­cy w gru­pie, uspraw­nia­nia samo­ob­słu­gi.
Pro­wa­dzi­my róż­no­rod­ne spe­cja­li­stycz­ne for­my, meto­dy tera­pii i reha­bi­li­ta­cji, doko­nu­je­my spe­cja­li­stycz­nej dia­gno­zy potrzeb i moż­li­wo­ści dziec­ka oraz zapew­nia­my peł­ne dosto­so­wa­nie form i metod pra­cy do zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb dziec­ka. Pod­opiecz­ni bio­rą udział w zaję­ciach samo­ob­słu­gi, sty­mu­la­cji poli­sen­so­rycz­nej, zaję­ciach rucho­wych według meto­dy Ruchu Roz­wi­ja­ją­ce­go W. Sher­bor­ne, M.Kepharta, Pro­gra­mach Aktyw­no­ści M. i Ch. Knil­la, tera­pii manu­al­nej, dogo­te­ra­pii, hipo­te­ra­pii, muzy­ko­te­ra­pii, arte­te­ra­pii, kine­zy­te­ra­pii, masa­żu kla­sycz­ne­go i Shan­ta­la, a tak­że w zależ­no­ści od potrzeb dziec­ka w zaję­ciach reha­bi­li­ta­cyj­nych, uspraw­nia­ją­cych mowę i innych. Zaję­cia z dzieć­mi i mło­dzie­żą pro­wa­dzo­ne są w gru­pach trzy‑, czte­ro­oso­bo­wych, a opie­kę nad pod­opiecz­ny­mi peł­ni zawsze nauczyciel/specjalista oraz pomoc nauczy­cie­la. Zaję­cia odby­wa­ją się w pro­fe­sjo­nal­nie i este­tycz­nie wypo­sa­żo­nych pra­cow­niach i salach, w sali doświad­cza­nia świa­ta, inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, sali reha­bi­li­ta­cji rucho­wej i innych.

Zaję­cia odby­wa­ją się w boga­to wypo­sa­żo­nych w pomo­ce edu­ka­cyj­ne i reha­bi­li­ta­cyj­ne salach oraz w Sali Doświad­cza­nia Świata.

Dzie­ci i mło­dzież uczest­ni­czą w zaję­ciach tera­pii meto­dą EEG Bio­fe­ed­beck i Toma­tis, któ­ra sto­so­wa­na jest u dzie­ci i mło­dzie­ży wspo­ma­ga­jąc kon­cen­tra­cję i uwa­gę, niwe­lu­jąc nad­po­bu­dli­wość psy­cho­ru­cho­wą. Tera­pie te maja duży wpływ na roz­wój mowy i myślenia.

W naszej pla­ców­ce tera­pią logo­pe­dycz­ną obję­ci są wszy­scy ucznio­wie, u któ­rych wystę­pu­ją zabu­rze­nia mowy i myśle­nia. Gabi­ne­ty logo­pe­dycz­ne posia­da­ją boga­te zaple­cze dydak­tycz­ne, co spra­wia, że zaję­cia spra­wia­ją dzie­ciom dużą przy­jem­ność i wie­le zabawy.

Gim­na­sty­ka korek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­na oraz gim­na­sty­ka reha­bi­li­ta­cyj­na pro­wa­dzo­ne są w salach wypo­sa­żo­nych w pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt do uspraw­nia­nia dzie­ci z róż­ny­mi zabu­rze­nia­mi w sfe­rze moto­rycz­ne­go i fizycz­ne­go roz­wo­ju. Pro­gram korek­cji wad posta­wy i uspraw­nia­nia rucho­we­go opra­co­wy­wa­ny jest indy­wi­du­al­nie do potrzeb każ­de­go dziec­ka. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są w miłej atmos­fe­rze z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szej wie­dzy z zakre­su uspraw­nia­nia rucho­we­go i korek­cji wad posta­wy wystę­pu­ją­cych u naszych uczniów.
Tera­pia poli­sen­so­rycz­na pro­wa­dzo­na jest w spe­cjal­nie wyod­ręb­nio­nym pomiesz­cze­niu, wypo­sa­żo­nym w róż­no­rod­ne urzą­dze­nia sty­mu­lu­ją­ce roz­wój zmy­słów. Nawią­zu­je do pre­na­tal­ne­go śro­do­wi­ska życia czło­wie­ka Pod­czas spo­tkań w sali tera­peu­tycz­nej panu­je spe­cy­ficz­na atmos­fe­ra relak­su i odprę­że­nia, wytwo­rzo­na za pomo­cą odpo­wied­niej muzy­ki, dźwię­ków, gry świa­teł oraz innych bodź­ców.
Głów­nym celem tera­pii jest doświad­cza­nie świa­ta zmy­sła­mi: wzro­ku, doty­ku, słu­chu, węchu oraz odprę­że­nie, relaks i wyci­sze­nie. To wyjąt­ko­we miej­sce pozwa­la tym, któ­rzy jesz­cze tego nie potra­fią zacząć postrze­gać świat i roz­bu­dzać uśpio­ne jesz­cze zmy­sły.
Pod­czas zajęć z arte­te­ra­pii wyko­rzy­sty­wa­nych jest wie­le tech­nik pla­stycz­nych, takich jak: rysu­nek, malo­wa­nie cały­mi ręka­mi, rzeź­bie­nie, cera­mi­ka, witra­że, ori­ga­mi oraz wyko­rzy­sta­nie róż­nych mate­ria­łów (papier, tka­ni­na, masa sol­na, gips) czy fak­tur.
Jed­ną z istot­nych funk­cji jest funk­cja eks­pre­syj­na, któ­ra poma­ga w roz­ła­do­wa­niu nad­mia­ru tłu­mio­nych, czę­sto nie­uświa­do­mio­nych emo­cji. Peł­ni rów­nież funk­cję poznaw­czą, uczą­cą nazew­nic­twa i roz­po­zna­wa­nia, a tak­że wyra­ża­nia swo­ich uczuć. Dodat­ko­wo speł­nia tak­że funk­cję regu­la­cyj­ną, umoż­li­wia­ją­cą zaspo­ko­je­nie potrze­by wyż­sze­go rzę­du, czy­li potrze­bę samo­re­ali­za­cji. Dzię­ki tej for­mie zajęć zmia­nie ule­ga spo­sób odbio­ru świa­ta, uczeń dowia­du­je się, że każ­da emo­cja, nawet przy­kra, nie trwa wiecz­nie, prze­mi­ja. Dziec­ko nabie­ra dystan­su do swo­ich uczuć i prze­żyć, sta­je się doj­rzal­sze i spokojne.

Pod­sta­wo­wym celem zajęć z muzy­ko­te­ra­pii wśród dzie­ci i mło­dzie­ży jest odkry­cie wszel­kich, nawet mini­mal­nych moż­li­wo­ści ich roz­wo­ju we wszyst­kich muzycz­nych i nie muzycz­nych dzie­dzi­nach dzia­łal­no­ści. Jej zada­niem jest popra­wa obra­zu wła­snej oso­by, któ­ra korzyst­nie wpły­wa na moty­wa­cję dziec­ka do dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści słu­cho­wych, koor­dy­na­cji rucho­wej oraz zdol­no­ści poro­zu­mie­wa­nia się. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są mie­dzy inny­mi meto­da­mi: Orf­fa i Laba­na z wyko­rzy­sta­niem róż­nych instru­men­tów.
Udział dziec­ka w zaję­ciach muzy­ko­te­ra­pii jest pew­nym wyzwa­niem oraz moż­li­wo­ścią poka­za­nia swo­im rówie­śni­kom zdol­no­ści jakie ono posiada.

Jed­ną z atrak­cyj­niej­szych metod rewa­li­da­cji dzie­ci w młod­szym wie­ku szkol­nym jest baj­ko­te­ra­pia. Jest to meto­da nowa, genial­na w swej pro­sto­cie, sku­tecz­na i zysku­ją­ca coraz więk­szą popu­lar­ność. Mówiąc naj­pro­ściej to tera­pia przez baj­ki. Jej celem jest lep­sze zro­zu­mie­nie dziec­ka oraz jego pro­ble­mu. Dostar­cze­nie mu wie­dzy oraz pozy­tyw­nych wzor­ców zacho­wa­nia, spra­wia, że dziec­ko pozna­je róż­ne spo­so­by myśle­nia jak i dzia­ła­nia, dzię­ki cze­mu potra­fi sam sta­wić czo­ła problemom.

Odpo­wied­nio dobra­ne i opo­wie­dzia­ne czy prze­czy­ta­ne histo­rie dają dosko­na­ły efekt relak­sa­cji.
Nasza pla­ców­ka reali­zu­je sze­reg pro­jek­tów, w ramach któ­rych dzie­ci i mło­dzież uczest­ni­czą w zaję­ciach hipo­te­ra­pii oraz dogo­te­ra­pii. Obec­ność psa na zaję­ciach tera­peu­tycz­nych sta­no­wi dosko­na­łą moty­wa­cję do podej­mo­wa­nia dzia­łań, wpro­wa­dza do tera­pii spon­ta­nicz­ność, radość i daje poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Zaję­cia hipo­te­ra­pii są uzu­peł­nie­niem innych oddzia­ły­wań rewa­li­da­cyj­nych i reha­bi­li­ta­cyj­nych a ich uni­wer­sal­ność pole­ga na jed­no­cze­snym oddzia­ły­wa­niu na sfe­rę rucho­wą, emo­cjo­nal­ną, inte­lek­tu­al­ną i sensoryczną.

3. Zaję­cia pozalekcyjne

Dopeł­nie­niem pro­ce­su kształ­ce­nia jest boga­ta ofer­ta zajęć poza­lek­cyj­nych, dzię­ki któ­rym ucznio­wie roz­wi­ja­ją swo­je zain­te­re­so­wa­nia. Są to kół­ka zain­te­re­so­wań: foto­gra­ficz­ne, tanecz­ne, kuli­nar­ne, polo­ni­stycz­ne. Chlu­bą szko­ły są pra­cow­nie: mul­ti­me­dial­na, infor­ma­tycz­na, sto­lar­ska – miej­sca, gdzie dzie­ci i mło­dzież, oprócz nauki znaj­du­je rów­nież czas na pasje i relaks. Pra­cu­je­my nad tym, co naj­bar­dziej nie­po­koi rodzi­ców, uwzględ­nia­my ich uwa­gi, wska­zów­ki i suge­stie. Wspól­nie z rodzi­ca­mi, w atmos­fe­rze cie­pła i akcep­ta­cji, dba­my o har­mo­nij­ny roz­wój i szczę­śli­we dzie­ciń­stwo.
Umoż­li­wia­my wszyst­kim uczniom udział w róż­no­rod­nych for­mach zajęć takich jak: wyciecz­ki dydak­tycz­ne i rekre­acyj­no-tury­stycz­ne, zie­lo­ne szko­ły, zaję­cia na base­nie, udział w kon­kur­sach i prze­glą­dach arty­stycz­nych, zawo­dach i tur­nie­jach spor­to­wych, kon­cer­tach i spo­tka­niach z muzy­ką, ludź­mi two­rzą­cy­mi muzy­kę, zaję­ciach tanecz­nych. W szko­le dzia­ła zespół tanecz­ny RESPECT, któ­re­go wystę­py nie­jed­no­krot­nie uświet­nia­ły nasze aka­de­mie i uro­czy­sto­ści szkol­ne.
Nasi ucznio­wie aktyw­nie bio­rą udział w Olim­pia­dach Spe­cjal­nych, dzię­ki dzia­łal­no­ści Klu­bu Spor­to­we­go „Nasze Orły”, odno­sząc znacz­ne suk­ce­sy na szcze­blu regio­nal­nym, ogól­no­pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym. Bio­rą udział w licz­nych zawo­dach w takich kon­ku­ren­cjach jak: bad­min­ton, bow­ling w krę­giel­ni, pił­ka noż­na, pły­wa­nie, tenis sto­ło­wy, lek­ko­atle­ty­ka, zdo­by­wa­jąc licz­ne nagro­dy i meda­le.
Nasi ucznio­wie chęt­nie wcie­la­ją się w role akto­rów pre­zen­tu­jąc swo­je umie­jęt­no­ści na licz­nych kon­kur­sach i prze­glą­dach arty­stycz­nych. Zdo­by­wa­ją nagro­dy i wyróż­nie­nia w kon­kur­sach pla­stycz­nych, począw­szy od szcze­bla wewnątrz­sz­kol­ne­go po mię­dzy­na­ro­do­we. Waż­ną rolę w życiu naszej szko­ły odgry­wa kalen­darz imprez i uro­czy­sto­ści szkol­nych. Jego reali­za­cja jest oka­zją do kul­ty­wo­wa­nia i pie­lę­gno­wa­nia tra­dy­cji. Do wspól­nych zabaw zapra­sza­my rodzi­ców, dziad­ków oraz dzie­ci i mło­dzież z zaprzy­jaź­nio­nych przed­szko­li i szkół.
Posia­da­my wła­sny plac zabaw wypo­sa­żo­ny w ramach pro­jek­tu „Rado­sna Szko­ła”. Zaba­wa na nim nie tyl­ko umi­la czas naszym pod­opiecz­nym, ale tak­że roz­wi­ja zmy­sły, koor­dy­na­cję, kształ­tu­je cechy cha­rak­te­ru, pozwa­la na zdo­by­cie doświad­cze­nia i pozna­nie ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta.
Wie­le cie­ka­wych dzia­łań ma miej­sce dzię­ki dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia na Rzecz Har­mo­nij­ne­go Roz­wo­ju Dzie­ci i Mło­dzie­ży „ Nasze dzie­ci”. Pozy­ski­wa­ne przez sto­wa­rzy­sze­nie środ­ki finan­so­we pozwa­la­ją na posze­rza­nie ofer­ty zajęć poza­lek­cyj­nych, poprzez reali­zo­wa­ne pro­jek­ty. Nale­żą do nich m.in. ferie zimo­we, orga­ni­za­cja wypo­czyn­ku let­nie­go, gru­py wspar­cia dla rodzi­ców, zaję­cia socjo­te­ra­peu­tycz­ne dla mło­dzie­ży, zaję­cia wspie­ra­ją­ce roz­wój małe­go dziec­ka i wie­le innych.
Klub Absol­wen­ta ZPSWR w Cie­szy­nie jest nową ini­cja­ty­wą, mają­cą na celu inte­gra­cję śro­do­wi­ska absol­wen­tów. Człon­ko­stwo w Klu­bie pozwa­la na: utrzy­my­wa­nie, nawią­zy­wa­nie i odna­wia­nie kon­tak­tów z absol­wen­ta­mi wszyst­kich kie­run­ków, wymia­nę infor­ma­cji o pra­co­daw­cach oraz ofer­tach pra­cy, wymia­nę infor­ma­cji o usłu­gach i pro­duk­tach ofe­ro­wa­nych przez fir­my, spo­tka­nia towarzyskie.

4. Inno­wa­cje w Placówce

Poprzez reali­za­cje wie­lu pro­jek­tów pozy­sku­je­my środ­ki finan­so­we na wypo­sa­że­nie szko­ły w pomo­ce dydak­tycz­ne i spe­cja­li­stycz­ny sprzęt do tera­pii i reha­bi­li­ta­cji dzie­ci, jak i na wie­le dzia­łań poza­sta­tu­to­wych. W tym roku nasza pla­ców­ka uzy­ska­ła dota­cję TVP 1 „ Rekla­ma Dzie­ciom” na reali­za­cję dzia­łań w zakre­sie wspie­ra­nia dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej inte­lek­tu­al­nie, ze sprzę­że­nia­mi i auty­zmem. W ramach prze­ka­za­nych środ­ków pro­wa­dzo­ny będzie pro­gram uspraw­nia­ją­co-reha­bi­li­ta­cyj­ny „Poko­nać Nie­peł­no­spraw­ność – pozna­jąc świat i swo­je cia­ło” skie­ro­wa­ny dla uczniów, któ­rzy pozba­wie­ni są spraw­no­ści rucho­wej i samo­dziel­no­ści spo­łecz­nej w tym dzie­ci ze spek­trum auty­zmu. Reali­zu­je­my sze­reg pro­gra­mów wspie­ra­ją­cych wycho­wa­nie i opie­kę naszych wycho­wan­ków cze­go wyni­kiem są uzy­ski­wa­ne Cer­ty­fi­ka­ty dla szko­ły: „Szko­ła pro­mu­ją­ca zdro­wie”, „Szko­ła bez prze­mo­cy”, „Bez­piecz­na szko­ła”, „5 por­cji warzyw owo­ców lub soku”, „Wszyst­kie kolo­ry świa­ta”. Pro­wa­dzi­my wie­le wła­snych pro­gra­mów tj.: „Czy­ta­ją­ce szko­ły”, „Paja­cyk”, „Mądrzy rodzi­ce”, „Zoba­czyć pięk­no”; „ Owo­ce w szko­le”, „Szklan­ka mle­ka”, „Zabaw­nik”, „SOS przy­ro­da woła Cie­bie”. Anga­żu­je­my się w licz­ne akcje jak np.: „Eko­re­wo­lu­cja dla szkół”, „Góra gro­sza”.
Uczest­ni­czy­li­śmy w pro­gra­mie unij­nym pn. „Socra­tes Come­nius – ucze­nie się przez całe życie”, dzię­ki któ­re­mu nasi ucznio­wie mie­li moż­li­wość odwie­dze­nia kole­gów ze szkół w Tur­cji, Anglii i Wło­szech, a nowi zna­jo­mi z zagra­ni­cy przy­je­cha­li z rewi­zy­tą do Cie­szy­na. Wyko­rzy­stu­jąc moż­li­wo­ści jakie dają obec­nie dota­cje unij­ne, reali­zu­je­my tak­że pro­jekt „Mam zawód – mam pra­cę w regio­nie” skie­ro­wa­ny dla naszych uczniów z ZSZ, umoż­li­wia­ją­cy im zaję­cia dydak­tycz­ne, praktyki/staże zawo­do­we, kur­sy cer­ty­fi­ko­wa­ne, kom­plek­so­we wspar­cie z zakre­su doradztwa.

5. Współ­pra­ca

Ści­śle współ­pra­cu­je­my z wyż­szy­mi uczel­nia­mi: Uni­wer­sy­te­tem Ślą­skim oraz Wyż­szą Szko­łą Biz­ne­su z Dąbro­wy Gór­ni­czej. Dzia­łal­ność z UŚ zosta­ła usank­cjo­no­wa­na pod­pi­sa­nym poro­zu­mie­niem w dniu 13 mar­ca b.r., któ­re doty­czy sfe­ry dydak­tycz­no-nauko­wej w obsza­rach: dydak­ty­ki, dzia­łal­no­ści nauko­wej, dzia­łal­no­ści wydaw­ni­czej, wizyt stu­dyj­nych w pla­ców­ce. Dzię­ki niej stu­den­ci mają moż­li­wość zdo­by­wa­nia prak­tyk poprzez reali­za­cję wspól­nych przed­się­wzięć zarów­no na tere­nie uczel­ni, jak rów­nież insty­tu­cji. Uczest­ni­cy prak­tyk pozna­ją funk­cjo­no­wa­nie spe­cja­li­stycz­nych pla­có­wek pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym i orga­ni­za­cyj­nym. Pozwo­li im to na przy­go­to­wa­nie się do szu­ka­nia pra­cy po ukoń­cze­niu stu­diów, pozna­nie swo­ich pre­dys­po­zy­cji, roz­wi­ja­nie wła­snej kre­atyw­no­ści i twór­czo­ści. Pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy z WSB stwa­rza stu­den­tom moż­li­wo­ści odby­wa­nia prak­tyk i jed­no­cze­sne­go korzy­sta­nia z wie­dzy i doświad­czeń prak­ty­ków – eks­per­tów, wypra­co­wa­nych przez nich metod w zakre­sie obsza­ru, w któ­rym o sku­tecz­no­ści i efek­tach pod­ję­te­go wysił­ku decy­du­je bar­dzo indy­wi­du­al­ne podej­ście. Zapra­sza­my do odwie­dze­nie naszej witry­ny inter­ne­to­wej www.zpswr.cieszyn.pl