Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Powsta­je ośro­dek dla dzie­ci i mło­dzie­ży niepełnosprawnej

W Ryb­ni­ku powsta­je pierw­szy ośro­dek dla dzie­ci i mło­dzie­ży z głę­bo­ką nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną, w któ­rym codzien­nie odby­wać będą się zaję­cia dla dzie­ci od lat 3 i osób do 25 roku życia. Ośro­dek powsta­je z ini­cja­ty­wy ryb­nic­kie­go sto­wa­rzy­sze­nia „Razem”. Roz­po­czę­ły się już zapi­sy! Udział w zaję­ciach będzie bezpłatny.

Ośro­dek Rewa­li­da­cyj­no-Edu­ka­cyj­no-Wycho­waw­czy pro­wa­dzo­ny będzie od 1 wrze­śnia 2013 roku przez Sto­wa­rzy­sze­nie na rzecz wspo­ma­ga­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią i ich oto­cze­nia „Razem” w Ryb­ni­ku przy ul. Raci­bor­skiej 260. Dzie­ci i mło­dzież w wie­ku od 3 do 25 lat będą pod­le­gać w ośrod­ku obo­wiąz­kom szkol­nym. Ośro­dek czyn­ny będzie codzien­nie, a uczest­ni­cy będą na zaję­cia dowo­że­ni. Dzie­ci i mło­dzież będą prze­by­wać w 4‑osobowych gru­pach, obję­te zosta­ną tak­że sze­re­giem dodat­ko­wych zajęć spe­cja­li­stycz­nych, wyni­ka­ją­cych z ich potrzeb i dosto­so­wa­nych do ich moż­li­wo­ści. Warun­kiem przy­ję­cia jest jedy­nie posia­da­nie przez dziecko/osobę orze­cze­nia o potrze­bie zajęć rewa­li­da­cyj­no-wycho­waw­czych. Udział w zaję­ciach będzie bezpłatny.

      Jako sto­wa­rzy­sze­nie dzia­ła­ją­ce na tere­nie Ryb­ni­ka od pra­wie 5 lat, w ramach reali­za­cji róż­ne­go rodza­ju przed­się­wzięć pozy­ska­li­śmy i wyda­li­śmy na rzecz śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych ponad 1 mln zło­tych. Zdo­by­li­śmy zaufa­nie osób nie­peł­no­spraw­nych i ich rodzin. W efek­cie rodzi­ce dzie­ci głę­bo­ko nie­peł­no­spraw­nych zwró­ci­li się do nas z proś­bą o pomoc, w powo­ła­niu do życia Ośrod­ka dla ich dzie­ci. W 130-tysięcz­nym Ryb­ni­ku brak bowiem takiej pla­ców­ki – opo­wia­da Krzysz­tof Cheł­stow­ski, pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia „Razem”.

      Sto­wa­rzy­sze­nie zapra­sza już rodzi­ców do zapi­sy­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży z nie­peł­no­spraw­no­ścią do Ośrodka.

      Ośro­dek przyj­mu­je uczest­ni­ków z tere­nu mia­sta Ryb­ni­ka, powia­tu ryb­nic­kie­go (Gaszo­wi­ce, Lyski, Czer­wion­ka-Lesz­czy­ny, Świer­kla­ny, Jej­ko­wi­ce), powia­tu wodzi­sław­skie­go (Godów, Gorzy­ce, Lubo­mia, Mar­klo­wi­ce, Msza­na, Pszów, Radlin, Ryduł­to­wy, Wodzi­sław Ślą­ski), powia­tu raci­bor­skie­go (Kor­no­wac, Krza­no­wi­ce, Krzy­ża­no­wi­ce, Kuź­nia Raci­bor­ska, Nędza, Pie­tro­wi­ce Wiel­kie, Raci­bórz, Rud­nik)
Wię­cej szcze­gó­łów — pre­zes Zarzą­du: Krzysz­tof Cheł­stow­ski,
tele­fon: 530–770-425,
www.stowarzyszenierazem.org.pl (zakład­ka: Ośro­dek Rewa­li­da­cyj­no — Wychowawczy).