Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Powia­ty dosta­ną mniej pie­nię­dzy na niepełnosprawnych

Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych podzie­lił pomię­dzy samo­rzą­dy pie­nią­dze, któ­re będą mogły być prze­zna­czo­ne m.in. na dopła­ty do wóz­ków inwa­lidz­kich i likwi­da­cję barier archi­tek­to­nicz­nych. Łącz­nie na prze­le­wy redy­stry­bu­cyj­ne w tego­rocz­nym pla­nie finan­so­wym fun­du­szu prze­zna­czo­ne zosta­ło 800 mln zł, z cze­go ponad 650 mln zł tra­fi do powia­tów, a 130 mln zł do samo­rzą­dów województw.

To ozna­cza, że te pierw­sze otrzy­ma­ją mniej pie­nię­dzy w porów­na­niu do ubie­głe­go roku, kie­dy na reali­za­cję zadań zwią­za­nych z reha­bi­li­ta­cją spo­łecz­ną i zawo­do­wą moż­na było wydać 874,3 mln zł.

– Z poda­nej przez PFRON infor­ma­cji wyni­ka, że otrzy­ma­my o 1,2 mln zł środ­ków mniej niż w 2012 roku. To dla nas duży spa­dek. Nasz budżet na reha­bi­li­ta­cję będzie niż­szy o jed­ną trze­cią – mówi Krzysz­tof Sob­czyk, zastęp­ca dyrek­to­ra Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie (PCPR) w Tar­no­wie.
      Podob­nie jest w powie­cie puław­skim, gdzie tra­fi o 24 proc. mniej pie­nię­dzy. Z kolei w świd­nic­kim i czę­sto­chow­skim będzie to odpo­wied­nio o 700 tys. zł oraz 600 tys. zł mniej.
– Na reali­za­cje wszyst­kich zło­żo­nych wnio­sków wystar­czy­ła kwo­ta, któ­rą dys­po­no­wa­li­śmy rok wcze­śniej – infor­mu­je Daria Kurek, kie­row­nik zespo­łu ds. osób nie­peł­no­spraw­nych PCPR w Świdnicy.

      Niż­sze dota­cje ozna­cza­ją więc, że mniej nie­peł­no­spraw­nych otrzy­ma w tym roku pomoc.– Dopie­ro po otrzy­ma­niu ofi­cjal­ne­go pisma z fun­du­szu zacznie­my pra­cę nad pla­nem podzia­łu pie­nię­dzy na poszcze­gól­ne zada­nia, któ­ry potem znaj­dzie się w uchwa­le rad­nych. Dla­te­go na razie trud­no powie­dzieć, któ­re z nich będą w tym roku ogra­ni­czo­ne – wyja­śnia Bar­ba­ra Ber­ska, kie­row­nik sek­cji ds. osób nie­peł­no­spraw­nych PCPR w Czę­sto­cho­wie. Krzysz­tof Sob­czyk doda­je, że mniej pie­nię­dzy będzie praw­do­po­dob­nie prze­zna­czo­ne na tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne i dzia­łal­ność kul­tu­ral­no-spor­to­wą. Zmniej­szo­ne mogą też być limi­ty do przed­mio­tów orto­pe­dycz­nych i środ­ków pomoc­ni­czych. Znik­nąć może pozy­cja doty­czą­ca likwi­da­cji barier w komu­ni­ko­wa­niu.
      Oprócz podzia­łu pie­nię­dzy mię­dzy samo­rzą­dy PFRON podał też kie­run­ki dzia­łań oraz warun­ki brze­go­we, któ­re będą obo­wią­zy­wać w tego­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu Aktyw­ny Samo­rząd. Prze­wi­dzia­ne w nim dofi­nan­so­wa­nie będzie doty­czyć trzech modu­łów. Obej­mu­ją one likwi­da­cję barier utrud­nia­ją­cych akty­wi­za­cję spo­łecz­ną i zawo­do­wą (np. dopła­ty do zaku­pu pro­te­zy lub wóz­ka o napę­dzie elek­trycz­nym), pomoc w uzy­ska­niu wykształ­ce­nia na pozio­mie wyż­szym (wcze­śniej pro­gram Stu­dent II) oraz szko­le­nia kadr samo­rzą­dów oraz orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych z zakre­su pro­ble­ma­ty­ki niepełnosprawności.

      Na reali­za­cję pro­gra­mu będzie prze­zna­czo­nych ponad 95,6 mln zł. Powia­ty mają czas na przy­stą­pie­nie do nie­go i wysła­nie swo­je­go zgło­sze­nia o przy­zna­nie pie­nię­dzy do 28 lute­go. Zanim jed­nak będą mogły to zro­bić, muszą pocze­kać, aż fun­dusz doko­na mody­fi­ka­cji w wyma­ga­nych for­mu­la­rzach. Są one koniecz­ne w związ­ku z zmia­na­mi, któ­re w porów­na­niu do ubie­głe­go roku zosta­ły wpro­wa­dzo­ne w zasa­dach programu.

Źró­dło: www.praca.gazetaprawna.pl/