Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

„Już pią­ty rok poma­ga­my nie­peł­no­spraw­nym dzieciom…”

Sto­wa­rzy­sze­nie Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Świa­teł­ko” powsta­ło w 2009 roku. Naj­pierw jako gru­pa samo­po­mo­co­wa, póź­niej jako sto­wa­rzy­sze­nie. Obec­nie zrze­sza­my 15 rodzin, któ­re wycho­wu­ją dzie­ci bory­ka­ją­ce się z róż­ny­mi zabu­rze­nia­mi, a tak­że kil­ka osób, któ­re posia­da­ją sto­sow­ne wykształ­ce­nie w kie­run­ku pra­cy z dzieć­mi zabu­rzo­ny­mi, ale same nie posia­da­ją takich dzie­ci.
      Sie­dzi­ba Sto­wa­rzy­sze­nia mie­ści się przy ul. Kole­jo­wej w Szklar­skiej Porę­bie, a Sto­wa­rzy­sze­nie swo­ją dzia­łal­no­ścią obej­mu­je powiat jele­nio­gór­ski oraz mia­sto Jele­nią Górę. Ponad­to Sto­wa­rzy­sze­nie zrze­szo­ne jest w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze i tam też mie­ści się punkt kon­sul­ta­cyj­ny nasze­go Stowarzyszenia.

      Do tra­dy­cji w dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia nale­żą okre­so­we spo­tka­nia z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Dziec­ka oraz spo­tka­nia wigi­lij­ne, na któ­rych dzie­ci mogą cie­ka­we spę­dzać czas, a rodzi­ce wymie­niać się doświad­cze­nia­mi. Ponad­to Sto­wa­rzy­sze­nie ści­śle współ­pra­cu­je z Miej­skim Ośrod­kiem Pomo­cy Spo­łecz­nej w Szklar­skiej Porę­bie oraz z Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze. Dzię­ki pomo­cy tych insty­tu­cji człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia, a zwłasz­cza ich pocie­chy mogą korzy­stać z pomo­cy psy­cho­lo­ga, socjo­te­ra­peu­ty, logo­pe­dy, a rodzi­ce dodat­ko­wo mogą sko­rzy­stać z porad praw­nych.
      Dzia­ła­jąc w Sto­wa­rzy­sze­niu sta­ra­my się uspraw­nić pro­ces edu­ka­cji dzie­ci bory­ka­ją­cych się z pro­ble­ma­mi ze spek­trum auty­zmu stwa­rza­jąc im w szko­łach wła­ści­we warun­ki. To trud­ne zada­nie, bo oto­cze­nie nie zawsze rozu­mie i akcep­tu­je psy­chicz­ne uwa­run­ko­wa­nia „naszych” dzie­ci. Sza­cu­je­my, że na tere­nie mia­sta i powia­tu z podob­ny­mi pro­ble­ma­mi bory­ka się ok. 100 rodzin.
      Sto­wa­rzy­sze­nie współ­pra­cu­je rów­nież z radą rodzi­ców dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych przy MEN, gdzie „nasze” spra­wy pre­zen­tu­je Pani Ewa Kaź­mier­czak Woj­ta­sie­wicz, Od mar­ca br. przy finan­so­wej pomo­cy Fun­da­cji Ban­ku Zachod­nie­go, dzię­ki uprzej­mo­ści KSON w Jele­niej Górze reali­zu­je­my cykl cie­ka­wych spo­tkań pod nazwą „Dotyk histo­rii”. Pro­jekt ten pole­ga na przy­bli­że­niu histo­rii naszych ziem dzie­ciom w spo­sób inte­re­su­ją­cy i cie­ka­wy.
      Ponad­to we współ­pra­cy z Klu­bem Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Szklar­skiej Porę­bie w bie­żą­cym roku reali­zo­wać będzie­my dwa pro­jek­ty. Jeden przy finan­so­wym wspar­ciu Fun­da­cji Ban­ku Zachod­nie­go, a dru­gi ze środ­ków pożyt­ku publicz­ne­go. Oba pro­jek­tu adre­so­wa­ne są do dzie­ci nie­peł­no­spraw­nych, dzie­ci zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym oraz ich rodzi­ców i opie­ku­nów, a doty­czyć będą edu­ka­cji zawo­do­wej oraz orga­ni­zo­wa­nia cza­su wol­ne­go i pro­fi­lak­ty­ki uza­leż­nień.
      27 maja 2013 r. dzie­sięć mam będzie gościć u Pani poseł Mał­go­rza­ty Sku­ły – Szmaj­dziń­skiej na spo­tka­niu z oka­zji Dnia Mat­ki.
      8 czerw­ca 2013 r. – na zakoń­cze­nie pro­jek­tu orga­ni­zo­wa­ne będzie spo­tka­nie dzie­ci i rodzi­ców. Na pla­cu przy KSON w Jele­niej Górze powsta­nie wio­ska Wikin­gów, w któ­rej odbę­dzie się impre­za z pie­cze­niem kieł­ba­sek oraz gry i zaba­wy. Spon­so­rzy zadba­li o atrak­cyj­ne nagro­dy.
      Człon­ko­wie Zarzą­du Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzi­ców Dzie­ci Nie­peł­no­spraw­nych „Świa­teł­ko” są do dys­po­zy­cji rodzi­ców i osób zain­te­re­so­wa­nych współ­pra­cą po uprzed­nim zgło­sze­niu tele­fo­nicz­nym w KSON na bez­płat­ną info­li­nię 800 700 025 lub pod numer tele­fo­nu komór­ko­we­go 606 901 045.

Zapra­sza­my do współpracy.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds