Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

II RODZIN­NY PIK­NIK SENIO­RA W GLIWICACH

Mia­sto Gli­wi­ce już dru­gi raz zor­ga­ni­zo­wa­ło Rodzin­ny Pik­nik Senio­ra. Wyda­rze­nie odby­ło się 8 wrze­śnia w Par­ku Cho­pi­na. Pogo­da dopi­sa­ła, więc tego nie­dziel­ne­go popo­łu­dnia senio­rzy i ich rodzi­ny nie spę­dza­li w domu, a na świe­żym powie­trzu, uczest­ni­cząc w róż­nych atrak­cjach przy­go­to­wa­nych przez Mia­sto oraz orga­ni­za­cje pozarządowe.

      Pro­gram Pik­ni­ku obfi­to­wał w róż­no­rod­ne atrak­cje zarów­no dla doro­słych jak i dla dzie­ci. Gli­wic­ki Rowe­ro­wy Patrol Pierw­szej Pomo­cy zor­ga­ni­zo­wał poka­zy pierw­szej pomo­cy. Moż­na było mię­dzy inny­mi poćwi­czyć resu­scy­ta­cję krą­że­nio­wo-odde­cho­wą na przy­go­to­wa­nych fan­to­mach. Senio­rów i ich rodzi­ny zachę­ca­no rów­nież do aktyw­no­ści fizycz­nej poka­za­mi zum­by i ćwi­czeń „Senior Car­dio Fit”. Pik­ni­ko­wi­cze mogli tak­że wziąć udział w tre­nin­gu nor­dic wal­king czy rodzin­nych zawo­dach sportowych.

      Nie zabra­kło tak­że roz­ry­wek dla dzie­ci, takich jak malo­wa­nie twa­rzy, klau­ni i balo­no­we zwie­rza­ki. Atrak­cją Pik­ni­ku były wystę­py arty­stycz­ne. Publicz­ność zaba­wia­ły gwiaz­dy ślą­skiej estra­dy: Ber­na­de­ta Kowal­ska i przy­ja­cie­le, Mariusz Kala­ga oraz Kaba­ret „Ksią­żę Lipin i przyjaciele”.

      Wzdłuż par­ko­wych ale­jek roz­miesz­czo­ne były sto­iska infor­ma­cyj­ne róż­nych gli­wic­kich orga­ni­za­cji takich jak Klub Aktyw­ne­go Senio­ra, Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej, czy Miej­ski Zespół ds. Orze­ka­nia o Nie­peł­no­spraw­no­ści. Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na zor­ga­ni­zo­wa­ła kącik dobrej książ­ki, gdzie każ­dy mógł wybrać dla sie­bie cie­ka­wą lek­tu­rę, a Straż Miej­ska pro­wa­dzi­ła akcję zna­ko­wa­nia rowerów.

      Na Pik­ni­ku nie zabra­kło rów­nież Fun­da­cji Lep­szy Świat dla Nie­peł­no­spraw­nych. Przy naszym sto­isku nie­peł­no­spraw­ni oraz ich bli­scy mogli zasię­gnąć infor­ma­cji na inte­re­su­ją­ce ich tema­ty doty­czą­ce nie­peł­no­spraw­no­ści, a tak­że poroz­ma­wiać z praw­ni­kiem i psychologiem.

      Impre­za przy­cią­gnę­ła do par­ku spo­ro miesz­kań­ców Gli­wic. Bar­dzo cie­szy­my się, że mogli­śmy wziąć udział w II Rodzin­nym Pik­ni­ku Senio­ra i mamy nadzie­ję, że za rok znów się odbędzie!