Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dota­cje do 40 tys. zło­tych na wła­sny biznes

Cen­trum Doradz­twa Unij­ne­go pro­wa­dzi dodat­ko­wą rekru­ta­cję do pro­jek­tu Załóż swo­ją fir­mę– wspar­cie dla miesz­kań­ców pod­re­gio­nu bytom­skie­go. Dodat­ko­wy nabór uczest­ni­ków do pro­jek­tu będzie pro­wa­dzo­ny w dniach od 16.04.2013 do 29.04.2013. Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest dla osób z gru­py wie­ko­wej 50+ oraz dla osób nie­peł­no­spraw­nych bez ogra­ni­cze­nia wie­ku zamiesz­ka­łych na tere­nie powia­tów tar­no­gór­skie­go, lubli­niec­kie­go, mia­sta Bytom, mia­sta Pie­ka­ry Śląskie.

Nowo­ścią jest moż­li­wość kwa­li­fi­ko­wa­nia do udzia­łu w pro­jek­cie nie tyl­ko osób bez­ro­bot­nych, ale tak­że osób pra­cu­ją­cych oraz osób bez zatrud­nie­nia nie­za­re­je­stro­wa­nych w powia­to­wym urzę­dzie pra­cy jako bezrobotne.

Pro­jekt zakła­da sko­rzy­sta­nie z doradz­twa indy­wi­du­al­ne­go i gru­po­we­go, a tak­że szko­le­nia z zakre­su przed­się­bior­czo­ści, a w efek­cie moż­li­wość uzy­ska­nia dota­cji w wyso­ko­ści do 40 000 zł na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz sko­rzy,
e‑mail pro­jek­tu: dotacje-bytom@cdu.edu.pl
www.dotacje-bytom.cdu.edu.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds