Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

BAR MLECZ­NY ZNO­WU DZIAŁA

Bar mlecz­ny o przy­ja­znej nazwie “Bar Domo­wy Mlecz­ny” w Gdań­sku, pono­wił dzia­łal­ność. Więk­szość zatrud­nio­nych w loka­lu to oso­by nie­peł­no­spraw­ne.
Wcze­śniej­sza nazwa to bar „Pro­my­czek”. Pra­cu­ją rów­nież uczest­ni­cy Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej. Doro­ta Sykut, pre­zes fun­da­cji Pro Cari­ta­te Geda­nen­sis, któ­ra pro­wa­dzi bar, wyra­ża wiel­kie zado­wo­le­nie i nie ukry­wa zasko­cze­nia bie­giem wyda­rzeń. Już od pierw­sze­go dnia reak­ty­wa­cji punk­tu gastro­no­micz­ne­go, poja­wi­ło się wie­lu klien­tów a co naj­bar­dziej istot­ne, nie potrze­ba było wiel­kiej rekla­my. Wła­ści­wie obe­szło się bez niej.
I to jest zna­ko­mi­ta ini­cja­ty­wa. Kil­ku­na­stu nie­peł­no­spraw­nych ma pra­cę. Sądząc po ilo­ści klien­tów, wła­śnie ten fakt zapew­ne ich przy­cią­ga co świad­czy o przy­ja­znym sto­sun­ku wszyst­kich. Oby takie przed­się­wzię­cia były reali­zo­wa­ne czę­ściej i nie tyl­ko w Gdań­sku. To dobry pomysł na biz­nes i wspa­nia­ły, kolej­ny krok inte­gra­cyj­ny zno­szą­cy barie­ry społeczne.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds