Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

TUR­NU­SY REHA­BI­LI­TA­CYJ­NE c.d.2.

Tur­nu­sy reha­bi­li­ta­cyj­ne są zor­ga­ni­zo­wa­ną for­mą aktyw­nej reha­bi­li­ta­cji połą­czo­ną z ele­men­ta­mi wypo­czyn­ku. Celem uczest­nic­twa w tur­nu­sie jest ogól­na popra­wa psy­cho­fi­zycz­nej spraw­no­ści oraz roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych uczest­ni­ków, mię­dzy inny­mi poprzez nawią­zy­wa­nie i roz­wi­ja­nie kon­tak­tów spo­łecz­nych, reali­za­cję i roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań, a tak­że przez udział w innych zaję­ciach prze­wi­dzia­nych pro­gra­mem turnusu.

Uczest­nic­two w tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym jest odpłat­ne, moż­na się jed­nak ubie­gać o czę­ścio­we dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów udzia­łu w tur­nu­sie ze środ­ków PFRON. Tur­nu­sy trwa­ją naj­czę­ściej 14 dni, ich ceny waha­ją się od kil­ku­set zł do oko­ło 1000 zł.

W odróż­nie­niu od tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych, wyjaz­dy sana­to­ryj­ne są finan­so­wa­ne przez Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia. Pacjent pła­ci za dodat­ko­we zabie­gi, z któ­rych chce sko­rzy­stać, czę­ścio­wo za wyży­wie­nie i zakwa­te­ro­wa­nie w sana­to­rium (za 21-dnio­wy pobyt pacjent pła­ci w zależ­no­ści od pory roku i zakwa­te­ro­wa­nia śred­nio od 130 do 478 zł). O miej­scu poby­tu i ter­mi­nie wyjaz­du oraz zasad­no­ści same­go lecze­nia uzdro­wi­sko­we­go decy­du­ją leka­rze kasy (trze­ba też zazwy­czaj ocze­ki­wać na wol­ne miej­sce w sanatorium).

Przy wyjeź­dzie na tur­nus reha­bi­li­ta­cyj­ny sami wybie­ra­my ośro­dek na tere­nie kra­ju, do któ­re­go chce­my poje­chać oraz dogod­ny dla nas ter­min (uza­leż­nio­ny od ofer­ty dane­go ośrodka).

Co nale­ży zro­bić, aby wziąć udział w tur­nu­sie rehabilitacyjnym?

1. Oso­by nie­peł­no­spraw­ne są kie­ro­wa­ne na tur­nu­sy na wnio­sek leka­rza, pod któ­re­go opie­ką się znaj­du­ją (może to być lekarz pierw­sze­go kon­tak­tu lub spe­cja­li­sta). 2. Infor­ma­cję o ośrod­kach i orga­ni­za­to­rach tur­nu­sów oraz spe­cjal­ne dru­ki wnio­sków do wypeł­nie­nia moż­na uzy­skać w:

Kra­jo­wym Cen­trum Orga­ni­za­cji Tur­nu­sów Reha­bi­li­ta­cyj­nych, War­sza­wa ul. Gał­czyń­skie­go 4, tel.: 022 826 48 22, na stro­nach: www.zurs.com.pl; www.ebon.mps.gov.pl/osrodki; www.turnusy.rehabilitacyjne.pl, sto­łecz­nym cen­trum osób nie­peł­no­spraw­nych, Na stro­nie War­szaw­skie­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie http://www.wcpr.pl, W War­sza­wie wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie nale­ży skła­dać w:
War­szaw­skim Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie Sto­łecz­nym Cen­trum Osób Nie­peł­no­spraw­nych ul. gen. Ander­sa 1, 00–147 War­sza­wa Tel.: 022 831 44 40; fax.: 022 654 13 48
e‑mail: sekretariat@scon.waw.pl www.warszawaorzekanie.pl Godzi­ny pra­cy: ponie­dział­ki: 10.00–18.00; wtor­ki – piąt­ki: 8.00–16.00

Infor­ma­cje o tele­fo­nach i adre­sach PCPR-ów w innych mia­stach moż­na uzyskać:

na stro­nie lub w Cen­trum Infor­ma­cyj­nym dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych, tel. 022 831 85 82, 831 01 39, ul. Dziel­na 1, 00–162 Warszawa.

3. Oso­ba nie­peł­no­spraw­na może ubie­gać się dofi­nan­so­wa­nie uczest­nic­twa w tur­nu­sie, ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Zasa­dy dofi­nan­so­wa­nia regu­lu­je Usta­wa z dnia 27 sierp­nia 1997 r. o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób nie­peł­no­spraw­nych (art. 10e.) Zgod­nie z tymi zasa­da­mi o dofi­nan­so­wa­nie może się ubie­gać oso­ba, któ­rej dochód nie przekracza:

• 50 proc. prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia na człon­ka rodzi­ny pozo­sta­ją­ce­go we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym (czy­li w IV kwar­ta­le 2008 r. 1548 zł)
• 65 proc. prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia — w przy­pad­ku oso­by samot­nej  (czy­li w IV kwar­ta­le 2008 r. 2013 zł)

Uwa­ga: W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwot docho­du, o któ­rych mowa powy­żej, zgod­nie z usta­wą o reha­bi­li­ta­cji, kwo­tę dofi­nan­so­wa­nia pomniej­sza się o kwo­tę, o któ­rą dochód ten został przekroczony.

W przy­pad­ku uza­sad­nio­nym trud­ną sytu­acją mate­rial­ną lub loso­wą oso­by nie­peł­no­spraw­nej dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Fun­du­szu uczest­nic­twa w tur­nu­sie tej oso­by lub dofi­nan­so­wa­nie uczest­nic­twa jej opie­ku­na może zostać przy­zna­ne bez pomniej­sza­nia kwo­ty dofi­nan­so­wa­nia pomi­mo prze­kro­cze­nia kwot docho­du, o któ­rych mowa w usta­wie, ale obie te zasa­dy sto­so­wa­ne są uzna­nio­wo przez dane PCPR‑y i od nich zale­ży, czy dany przy­pa­dek uzna­ją za wyjatkowy.

Kwo­ty te ule­ga­ją kwar­tal­nym zmia­nom. Infor­ma­cję o aktu­al­nej wyso­ko­ści prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia moż­na uzy­skać na stro­nie www.mpips.gov.pl

PCPR‑y dofi­nan­so­wu­ją część kosz­tów poby­tu na tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym, resz­tę kwo­ty pokry­wa oso­ba sta­ra­ją­ca się o wyjazd.

Wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia wynosi:

dla osób ze znacz­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści —  801,51 zł
dla osób z umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści — 742,14 zł
dla osób z lek­kim stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści — 682,77 zł
dla zatrud­nio­nych w zpch oraz opie­ku­nów — 534,34 zł

Wnio­ski o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia skła­da się w Powia­to­wym Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie, wła­ści­wym dla miej­sca zamiesz­ka­nia. Na decy­zję o przy­zna­niu dofi­nan­so­wa­nia z PCPR‑u ocze­ku­je się zazwy­czaj dosyć dłu­go, dla­te­go też war­to sta­rać się o dofi­nan­so­wa­nie co naj­mniej z kwar­tal­nym wyprze­dze­niem, naj­lep­szym jed­nak roz­wią­za­niem jest zło­że­nie wnio­sku na samym począt­ku roku, w któ­rym chce­my wyje­chać na turnus.

Wyma­ga­ne dokumenty:

wnio­sek lekar­ski na tur­nus reha­bi­li­ta­cyj­ny (wypeł­nia­ny przez leka­rza pierw­sze­go kon­tak­tu lub leka­rza spe­cja­li­stę), kse­ro­ko­pia orze­cze­nia o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści, udo­ku­men­to­wa­ne docho­dy (np. odci­nek ren­ty, decy­zja z OPS, oświad­cze­nie o zarob­kach z zakła­du pracy).

4. Infor­ma­cję o przy­zna­niu dofi­nan­so­wa­nia do uczest­nic­twa w tur­nu­sie reha­bi­li­ta­cyj­nym oraz oświad­cze­nie wnio­sko­daw­cy o wybo­rze tur­nu­su oso­ba nie­peł­no­spraw­na (w przy­pad­ku oso­by nie­peł­no­let­niej w jej imie­niu rodzi­ce, bądź opie­kun praw­ny) wysy­ła oso­bi­ście, bądź za pośred­nic­twem Kra­jo­we­go Cen­trum Orga­ni­za­cji Tur­nu­sów Reha­bi­li­ta­cyj­nych do orga­ni­za­to­ra turnusu.

Oso­ba nie­peł­no­spraw­na korzy­sta­ją­ca z dofi­nan­so­wa­nia do tur­nu­su reha­bi­li­ta­cyj­ne­go, może sta­rać się o wyjazd nie czę­ściej niż raz na rok.

Autor: Mag­da Gorczyca