Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SZCZĘ­ŚCIE TO ZDROWIE

Pozy­tyw­ne emo­cje i tzw. poczu­cie szczę­ścia korzyst­nie wpły­wa­ją na zdro­wie nasze­go orga­ni­zmu, w tym na pra­cę ukła­du krą­że­nia czy wydzie­la­nie hor­mo­nów — dowo­dzą bada­nia opi­sa­ne na łamach tygo­dni­ka “Pro­ce­edings of the Natio­nal Aca­de­my of Sciences”.

W ostat­nich latach nauka dostar­cza coraz wię­cej dowo­dów na zwią­zek mię­dzy sta­nem psy­chicz­nym czło­wie­ka a jego zdro­wiem fizycz­nym. Naukow­cy dowo­dzą m.in., że oso­by z obni­żo­nym nastro­jem czy depre­sją czę­ściej mają cho­ro­bę ser­ca i żyją kró­cej niż oso­by rado­sne. Jed­nak wie­dza na temat pro­ce­sów bio­lo­gicz­nych, któ­re za tym sto­ją, jest cią­gle za mała. Poszu­ku­jąc wyja­śnie­nia tej zależ­no­ści, zespół Andrew Step­to­e’a z Uni­ver­si­ty Col­le­ge w Lon­dy­nie prze­ana­li­zo­wał codzien­ne emo­cje oraz stan zdro­wia ponad 200 lon­dyń­czy­ków w wie­lu śred­nim. Oka­za­ło się, że u osób, któ­re na co dzień oce­nia­ły się raczej jako szczę­śli­we i mia­ły pozy­tyw­ne nasta­wie­nie do świa­ta, pod­sta­wo­we narzą­dy i ukła­dy orga­ni­zmu funk­cjo­no­wa­ły lepiej niż u osób mniej zado­wo­lo­nych z życia. Było to nie­za­leż­ne od płci, wie­ku, sytu­acji spo­łecz­no-eko­no­micz­nej, sta­tu­su mał­żeń­skie­go czy nało­gu pale­nia papierosów.

Po pierw­sze, szczę­śli­we oso­by mia­ły niż­szy poziom hor­mo­nu stre­su, kor­ty­zo­lu, któ­re­go nad­mier­ne ilo­ści pod­no­szą ryzy­ko nad­ci­śnie­nia krwi oraz cukrzy­cy typu II. Zado­wo­le­ni z życia męż­czyź­ni mie­li, w cią­gu dnia i wie­czo­ra­mi, wol­niej­szy rytm ser­ca, któ­ry świad­czy o zdrow­szym ukła­dzie krą­że­nia. U kobiet nie zaob­ser­wo­wa­no podob­nej prawidłowości.

Testy wyka­za­ły ponad­to, że orga­nizm osób pozy­tyw­nie nasta­wio­nych do życia lepiej reagu­je na stres. Pod wpły­wem napię­cia psy­chicz­ne­go u osób mniej zado­wo­lo­nych z życia znacz­nie wyraź­niej wzra­sta­ło we krwi stę­że­nie fibry­no­ge­nu, biał­ka, któ­re bie­rze udział w pro­ce­sie krzep­nię­cia krwi i świad­czy o pro­ce­sach zapal­nych. Nad­mier­ne ilo­ści fibry­no­ge­nu są uwa­ża­ne za zwia­stun przy­szłych pro­ble­mów z sercem.

Zda­niem auto­rów, ich wyni­ki wska­zu­ją, że pozy­tyw­ne emo­cje oddzia­łu­ją korzyst­nie na stan wie­lu ukła­dów nasze­go orga­ni­zmu i w ten spo­sób mogą mieć wpływ na stan zdrowia.